Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a la campanya Millorant Ca Teva, Milloram Maó 2020

L’Ajuntament de Maó ha posat en marxa la campanya Millorant Ca Teva, Milloram Maó 2020, que té la finalitat de concedir ajudes a la rehabilitació d’edificis i façanes del nucli urbà de Maó, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i habitabilitat dels habitatges més antics, així com les condicions de seguretat, a la vegada que es manté l’estètica de les façanes de la ciutat.

La quantia de les subvencions serà d'un 50% del pressupost d'execució material de les obres, per unitat d'habitatge, amb un màxim de 800,00 € per metre quadrat d'actuació, més el 100% de l'Impost d’obres i construccions, i la taxa corresponent. La quantia màxima de la subvenció serà 4.500 € per habitatge.

Aquesta convocatòria disposa d’una partida màxima de 160.000 €, del pressupost municipal de l'any 2020, que podrà ser incrementada amb el crèdit procedent de la incorporació de crèdits de l'exercici 2019.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins al 7 d'agost.

Les sol·licituds es presentaran de forma telemàtica (www.ajmao.org i www.carpetaciutadana.org).

Requisits de les persones que sol·licitin la subvenció

a) Ser propietàries de qualque immoble que complesqui les condicions del punt 2.2 de la present convocatòria.
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
c) No estar incloses en cap de les causes de prohibició establertes a l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Maó.

Valoració de sol·licituds

En la valoració de la sol·licitud de subvenció presentada i en la determinació de la quantia de l’ajuda, la Comissió de Valoració tindrà en compte els següents aspectes, als quals s’assignarà la puntuació que correspongui segons els criteris que s'indiquen, fins a un total de 40 punts:

1. Façana inclosa en el Catàleg de protecció de patrimoni arquitectònic: 2 punts.

2. Obres de conservació, reparació o consolidació d'elements de la façana (cornises, motllures, volades, elements sortints, etc.): fins a un màxim de 4 punts.

3. Intervenció als canals i recollides de pluvials de la façana:

3.1. Reparació i/o reposició: 1 punt.
3.2. Reconducció de pluvials sota la vorera, fins a la calçada: 2 punts.

4. Reparació i restauració (no substitució) de la fusteria de façana ja existent: 1 punt

5. Substitució de fusteria: fins a un màxim de 4 punts.

6. Obres de reparació o reposició d'arrebossats, revestiments, aplacats, etc.: fins a un màxim de 2 punts.

7. Pintura de façanes: 1 punt.

8. Supressió de barreres d'accés a l'immoble: fins a un màxim de 3 punts.

9. Obres de supressió de barreres a l'interior de l'immoble, a la mateixa planta: fins a un màxim de 2 punts.

10. Instal·lació d'aparell salvaplantes: fins a un màxim de 3 punts.

11. Obres de millora i habitabilitat de bany i/o cuina a l'interior, aprofitament i aïllament tèrmic, sempre que siguin obres de tècnica senzilla i poca entitat constructiva, que no suposin alteració del volum de les instal·lacions i serveis d'ús comú, en els quals l'objecte de millora sigui:

11.1 Millores en aïllament tèrmic de l'immoble: màxim 7,5 punts
11.2 Millores d'eficiència energètica a bany i/o cuina (sempre que es justifiqui: millores
en l'extracció de fums, millores en les prestacions d'escalfadors, campanes, etc.):
fins a 2,5 punts.
11.3 Aprofitament tèrmic de l'energia solar: 5 punts.

Les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria a la web de l’Ajuntament de Maó o a www.carpetaciutadana.org, on també podran realitzar la seva sol·licitud


Imatge