Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

MAÓ A LA COALICIÓ DE CIUTATS EUROPEES CONTRA EL RACISME

PER A LA LLUITA CONTRA EL RACISME, LA XENOFÒBIA I LA DISCRIMINACIÓ A LA NOSTRA CIUTAT

La Coalició Internacional de Ciutats contra el Racisme és una iniciativa impulsada per la UNESCO l’any 2004. Pretén crear una xarxa de ciutats interessades en l’intercanvi d’experiències, amb l’objectiu de millorar les seves polítiques de lluita contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia.

L’objectiu final és aconseguir que las ciutats interessades s’uneixin en una lluita conjunta contra el racisme a través d’una coalició internacional. Simultàniament, s’està impulsant la creació d’altres coalicions regionals a l’Àfrica, els Emirats Àrabs, Àsia-Pacífic, Amèrica Llatina, el Carib i l’Amèrica del Nord. Cada una d’aquestes coalicions tindrà el seu propi Pla d’Acció, en funció de les seves especificitats i prioritats.

La Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme representa el primer pas cap a una coalició internacional. D’ençà del seu llançament inicial, 94 municipalitats s’han adherit a la iniciativa. La UNESCO recomana a les ciutats d’Europa que prestin especial atenció al Pla d’Acció de 10 punts i al fet que s’adhereixin a la Coalició de Ciutats contra del Racisme.

Les ciutats signants es comprometen a integrar les seves estratègies i programes d’actuació en el Pla d’Acció i a destinar-hi els recursos humans, econòmics i materials necessaris per fer-ne una correcta execució. A més, acorden establir un centre que s’encarregui del seguiment i la coordinació del Pla d’Acció.

La ciutat de Maó, prèvia aprovació unànime del Ple de l’Ajuntament, del març del 2009, forma part d’aquesta Coalició.

Aquest document conté els 10 compromisos, així com les accions que s’ha compromès a assumir aquest municipi. A la part final hi ha descrits els mecanismes d’ajuda, seguiment i avaluació d’aquest Pla.


COMPROMÍS NÚM. 1

AUGMENT DE LA VIGILÀNCIA CONTRA EL RACISME

Posada en marxa de vigilància, control i solidaritat contra el racisme en l’àmbit municipal.

ACCIONS PER ASSUMIR
 

 • Establir un mecanisme per a la consulta amb diferents actors variats (gent jove, artistes, ONG, líders de la comunitat, magistratura, etc.), a fi de donar-se compte de la realitat de la situació, respecte al racisme i la discriminació.
 • Manteniment de la web que va posar en marxa l’ajuntament de Maó (mesmao.org) que va començar com una campanya puntual contra el racisme i la xenofòbia dirigida a joves: a més del contingut actual, inclourà normativa, informació general i un dossier de premsa relacionat amb el racisme i/o la xenofòbia al municipi.
 • Recollida de denúncies i testimonis d’actes discriminatoris per raó d’origen i/o ètnia, a través d’una bústia a Serveis Socials.

COMPROMÍS NÚM. 2

AVALUAR EL RACISME I LA DISCRIMINACIÓ, I OBSERVAR LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

Iniciar i implementar la recollida de dades sobre racisme i discriminació. Establir objectius assequibles. Establir indicadors comuns per avaluar l’impacte de les polítiques municipals.

ACCIONS PER ASSUMIR

 • Posar en marxa mètodes formals de recopilació de dades i informació sobre racisme i discriminació en tots els àmbits de competència municipal, amb la introducció de les variables pertinents.
 • Establir acords amb entitats d’investigació per analitzar amb regularitat les dades i la informació recopilada, realitzar estudis d’àmbit local i desenvolupar recomanacions concretes a les autoritats de la ciutat.

COMPROMÍS NÚM. 3

MILLORAR EL SUPORT A LES VÍCTIMES DEL RACISME I LA DISCRIMINACIÓ

Donar suport a les víctimes del racisme i/o la discriminació, i contribuir a reforçar la seva capacitat de defensa.

ACCIONS PER ASSUMIR
 • Proporcionar ajuda a aquelles entitats que proporcionin suport legal i psicològic a les víctimes del racisme i la discriminació.

COMPROMÍS NÚM. 4

AUGMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Assegurar una millor informació a la ciutadania sobre els seus drets i obligacions, i sobre les garanties que ofereix la llei, fent ús d’un apropament participatiu entre les persones usuàries i els diferents dispositius socials i jurídics.

ACCIONS PER ASSUMIR
 • Organitzar regularment fòrums municipals contra el racisme, en col·laboració amb òrgans, i establir mecanismes per donar oportunitat de discutir els problemes de racisme i discriminació a la ciutat, així com les polítiques públiques i els seus impactes.
 • Commemorar cada any, el 21 de març, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial, amb variades iniciatives per proporcionar consciència i mobilització entre la ciutadania.
 • Reforçar les ONG locals per seguir les seves accions en l’aportació d’informació i desenvolupant accions contra el racisme i la discriminació.

COMPROMÍS NÚM. 5

DONAR SUPORT I PROPORCIONAR PRÀCTIQUES D’IGUALTAT

Facilitar pràctiques d’igualtat d’oportunitats a la feina i donar suport a la diversitat en el mercat laboral.

ACCIONS PER ASSUMIR
 • Emprar els recursos existents de la ciutat per facilitar la inclusió de clàusules de no-discriminació en els contractes locals.
 • Posar en marxa un procediment de certificació per a les firmes, botigues i entitats professionals locals que estiguin dedicats a la lluita contra el racisme i que adoptin els mecanismes locals per manejar les queixes de discriminació.
 • Establir un programa d’assessorament, en associació amb empreses, per recolzar activitats econòmicament viables, desenvolupades dins els grups discriminats.
 • Posar en marxa una associació amb empreses interessades a donar suport a les polítiques antiracistes establertes per la ciutat i proporcionar diversitat com una estratègia econòmica i un actiu comercial.
 • Fomentar la diversitat cultural com una riquesa en l’àmbit laboral (mediació laboral intercultural).

COMPROMÍS NÚM. 6

ADOPTAR PRÀCTIQUES D’IGUALTAT EN PROCESSOS D’OCUPACIÓ I EN LA GESTIÓ DE SERVEIS

La ciutat, com a gestora de serveis a la ciutadania, vetllarà per l’equitat i la igualtat d’oportunitats en la contractació i la participació de persones, i es comprometrà en la creació de mesures de control, pràctica i desenvolupament per aconseguir aquest objectiu.

ACCIONS PER ASSUMIR
 • Fer auditories rutinàries de diversitat per desenvolupar polítiques i pràctiques apropiades, basades sobre una base de dades encertada.
 • Identificar i proporcionar suport per cobrir les necessitats educatives i el desenvolupament del personal empleat municipal, mitjançant la posada en marxa de formació introductòria i avançada per als empleats de las autoritats locals, per: elevar la seva capacitat en la gestió de la diversitat ètnica i cultural; promoure diàleg intercultural; desenvolupar competència en pràctiques antidiscriminatòries; i adquirir els recursos necessaris per proporcionar serveis apropiats i sensibles culturalment.
 • Informació i gestió per a l’homologació i convalidació de títols estrangers.

COMPROMÍS NÚM. 7

ACCÉS JUST A L’HABITATGE

Accés just a l’habitatge. Realitzar gestions per reforçar les polítiques contra la discriminació en l’accés a l’habitatge.

ACCIONS PER ASSUMIR
 • Establir serveis d’assessorament amb la proposta d’assistir i donar suport a qui ajudi les persones afectades per la discriminació en la cerca d’allotjament, en els sectors públics i privats.

COMPROMÍS NÚM. 8

LLUITAR CONTRA EL RACISME I LA DISCRIMINACIÓ DINS ELS CENTRES D’EDUCACIÓ

Reforçar les mesures contra la discriminació en l’accés i gaudi de totes les formes d’educació. Promoure l’accés a l’educació amb mútua tolerància, comprensió i diàleg intercultural.

ACCIONS PER ASSUMIR
 • Intervenir per assegurar oportunitats iguals, especialment en referència a l’accés a l’educació, emprant polítiques de discriminació positiva.
 • Crear un certificat anomenat “ESCOLA D’IGUALTAT”, per promoure i recompensar les escoles pels seus esforços antiracistes i un “PREMI DE L’ALCALDE”, concedit amb regularitat a una escola local que tengui les millors iniciatives per lluitar contra el racisme.
 • Tallers interculturals en el Programa educatiu municipal, per fomentar el coneixement i el respecte a la diferència de cultura, origen o ètnia.

COMPROMÍS NÚM. 9

PROMOURE LA DIVERSITAT CULTURAL

Promoure la diversitat cultural i la interculturalitat, de manera equitativa, en l’àmbit municipal: programes culturals i espais públics.

ACCIONS PER ASSUMIR
 • Finançar amb regularitat projectes culturals i llocs de trobada (ex.: esdeveniments, centres culturals, etc.) que reflecteixin la diversitat de la ciutadania (música, teatre, ball, art, etc.) i integrar-los en la programació oficial de la ciutat.
 • Celebració anual de les Jornades per al Diàleg Intercultural.

COMPROMÍS NÚM. 10

CRIMS D’ODI I GESTIÓ DE CONFLICTES

Recolzar i establir mecanismes per intervenir en els crims i accions perpetrades per odi, i en la gestió de conflictes.

ACCIONS PER ASSUMIR
 • Establir un grup de gent experta (investigadors i professionals, incloent-hi persones que formin part dels grups discriminats), amb competència pertinent per proporcionar indicacions a l’autoritat local, i actualitzar l’anàlisi de l’actualitat, per assegurar que hi ha un coneixement apropiat abans de determinar una reacció.
Mecanismes de suport i seguiment

a. Secretariat Administratiu
La seu de la secretaria administrativa es troba a Nuremberg, durant un període mínim de 4 anys.
 
b. Secretariat Científic i Tècnic Internacional
UNESCO continuarà oferint, a escala internacional, suport tècnic i científic a la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme, a través de la Secció de Lluita contra el Racisme i la Discriminació. En concret, oferirà a les coalicions regionals:

- Suport tècnic (documentació, informacions del Pla d’Acció, etc.)
- Suport científic (propostes per a estudis i debats temàtics, organització de tallers, desenvolupament d’eines d’avaluació, etc.)
 
c. Comitè de Direcció
Composició: Barcelona, Londres, Lió (seu de la V Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans el 2006), Nuremberg, París, Estocolm, Coordinació Italiana d’Autoritats Locals per la Pau i els Drets Humans, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i la UNESCO.
Observadors: Associació Internacional de Ciutats Educadores, UNESCOCAT- Centre UNESCO de Catalunya, Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans.
Consellers científics: Charles Husband (RU), Paul Lappaleinen (Suècia).
 
d. Centre de recursos
Més endavant, i després d’una consulta a les parts pertinents i interessades, com les institucions acadèmiques i les ONG, es crearà un centre de recursos, que tindrà caràcter independent. El seu objectiu principal serà, bàsicament, de servir de centre d’intercanvi d’informació i dades; realitzar investigacions concretes; i supervisar l’aplicació del Pla d’Acció. Les consultes ajudaran la Coalició a definir millor els objectius, el finançament i les funcions.
 

Avaluació del seguiment
Cada dos anys, les ciutats signants enviaran a la UNESCO i al Secretariat un informe sobre el desenvolupament dels 10 punts del Pla d’Acció. Aquests informes individuals contribuiran a elaborar un informe col·lectiu d’avaluació de seguiment, que permetrà valorar l’evolució de la Coalició Europea i determinar accions futures.

Cada dos anys, un taller presidit pel Comitè de Direcció realitzarà una anàlisi de l’informe d’avaluació de seguiment, en particular sobre l’aplicació del Pla d’Acció, i elaborarà les recomanacions oportunes.
 
Maó, febrer del 2010


* Podeu omplir el següent FORMULARI D'ADHESIÓ i enviar-lo per correu electrònic a mediaciocultural@ajmao.org