Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

 

aulamentor aulaMENTOR
Cursos Hores
1. Introducción a la informática con Windows (incluye XP, Vista y 7) 40
2. LINUX para usuarios 60
Cursos Hores
1. Iniciación a Office 110
2. Word 90
3. Acces 90
4. Excel 90
5. PowerPoint 75
6. OpenOffice 90
Cursos Hores
1. Iniciación a Internet 110
2. Internet Útil 120
3. Seguridad en Internet 90
Cursos Hores
1. Mantenimiento de equipos informáticos 90
2. Seguridad Informática 100
3. Redes de Area Local 70
4. Apache 100
Cursos Hores
1. Iniciación a la programación 90
2. Programación en Java 90
3. Programación en Java Avanzado 90
4. Programación web en Java 90
5. Iniciación a JavaScript 95
6. Desarrollo de aplicaciones web multiplataforma 90
7. Iniciación a PHP 120
8. PHP Avanzado 100
9. Diseño de bases de datos 70
10. SQL con MySQL 120
11. SQL con MySQL II 120
12. Programación en Access 100
13. Programa tus dispositivos 120
14. Desarrollo de aplicaciones para Android 130
15. Desarrollo de aplicaciones para Android II 110
Cursos Hores
1. GIMP 70
2. Modelado 3D con BLENDER 90
3. Animación 3D con BLENDER 120
4. Diseño grafico impreso y digital: Fundamentos prácticos 110
5. Fabricación Digital: introducción al modelado e impresión 3D 120
6. Ilustarción Digital 90
Cursos Hores
1. Creación Web con Wordpress 120
2. Multimedia y Web 2.0 130
3. HTML5 65
4. Joomla! 2.5 110
5. WIMI 5 - Diseño de juegos con HTML5 100
Cursos Hores
1. Fundamentos de la fotografía 50
2. Fotografía digital 70
3. Video: lenguaje y realización 50
4. La televisión: una mirada crítica 60
5. Creación y producción musical 50
6. Documentales. Creación y Producción 90
7. Dirección de arte para producciones audiovisuales 120
8. Análisis y escritura de guiones de cine 120
9. Aproximación al New Media Art 110
Cursos Hores
1. Energias renovables 130
2. Evaluación de impacto ambiental 80
Cursos Hores
1. Instalador electricista 120
2. Micro PLCs. Automatización fácil 100
3. Automatismos neumáticos y electroneumáticos 130
4. Climatización y aire acondicionado 110
5. Fontaneria y uso racional del agua 110
Cursos Hores
1. Atención Geriátrica 100
2. Cuidados del Anciano 75
3. Cuidados del Bebé 60
4. Nutrición 60
5. Iniciación a la musicoterapia 60
6. Aprender a cuidar en casa a personas en situación de dependencia 90
Cursos Hores
1. Educación Infantil (castellano, catalán, gallego) 180
2. Escuela de Padres y Madres 60
3. Prevención de drogodependencias 80
4. Educación Sexual 60
5. Familia, escuela y convivencia 60
6. Técnicas de estudio 50
7. Lengua de signos A1 40
8. Lengua de signos A2 80
9. Herramientas para el aprendizaje en educación formal y no formal. ENFOQUE PROYECT 60
Cursos Hores
1. Historia del arte 80
2. Historia del arte en España 80
3. Taller de comunicación escrita inicial 45
4. Taller de comunicación escrita avanzada 60
5. Iniciación a las matemáticas 100
6. Iniciación a la física 50
7. La transición democrática 60
8. Conservación y restauración de objetos antiguos 90
9. Finanzas personales: Planificación, control y gestión 60
10. Desenterrar el pasado. Introducción al Patrimonio Arqueológico 90
Cursos Hores
1. Inglés (Nivel I) 50
2. Inglés (Nivel II) 50
3. Inglés (Nivel III) 80
4. Inglés (Nivel IV) 80
5. Inglés (Nivel V) 80
6. Inglés (Nivel VI) 80
7. Inglés (Nivel VII) 80
8. Inglés (Nivel VIII) 80
Cursos Hores
1. Iniciación a la ecología 80
2. Agricultura ecológica 60
3. Iniciación a la jardineria 60
4. Jardineria Ornamental y Hortícola 60
Iniciativas empresariales
Cursos Hores
1. Redes sociales para Pymes. Introducción al Community Management 100
2. Administración de fincas 60
3. Gestión Inmobiliaria 65
4. Escaparatismo e imagen en el punto de venta 120
5. Patronaje 100
6. La exposición: Diseño y montaje 75
Creación y administración de PYMES
Cursos Hores
1. Como crear una PYME 70
2. Gestión de calidad 60
3. Teletrabajo y comercio electrónico 90
4. Emprender en Internet 60
5. Internacionalización de PYMES 100
Gestión comercial y financiera de PYMES
Cursos Hores
1. Plan de Marketing para PYMES 110
2. Iniciación a la contabilidad 70
3. Contabilidad Avanzada 100
4. CONTAPLUS 60
5. Gestión Financiera 70
6. FACTURAPLUS 65
Gestión de recursos humanos
Cursos Hores
1. Prevención de riesgos laborales 50
2. Nóminas y seguros sociales 70
3. Gestión de Recursos Humanos 90
4. Orientación profesional y búsqueda de empleo 70
Tributos
Cursos Hores
1. Impuesto sobre las personas físicas (IRPF) 120
2. Normativa y Procedimientos Tributarios 60
3. La Tributación Local 50
4. Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 50
5. Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 40
6. Impuesto de sociedades 50
Cursos Hores
1. CCNA6 - MOD.1 70
2. CCNA6 - MOD.2 70
3. CCNA5 - MOD.3 70
4. CCNA5 - MOD.4 70
Hostelería y turismo
Cursos Hores
1. Organización del servicio de información turística local 90
2. Gestión de la información y documentación turística local 60
3. Información y atención al visitante 30
4. Diseño de productos y servicios turísticos locales 90
5. Promoción y comercialización de productos y servicios locales 90
6. Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo 90
7. Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas 60
Administración y gestión
Cursos Hores
1. Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social 30
2. Retribuciones salariales, cotización y recaudación 90
3. Contratación laboral 60
4. Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos 30
5. Apoyo Administrativo a la Gestión de Recursos Humanos 60
6. Comunicación Efectiva y trabajo en Equipo 60
7. Función del Mando intermedio en la prevención de Riesgos Laborales 30
Servicios socioculturales y a la comunidad
Cursos Hores
1. Atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes 70
2. Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en domicilio 50
Madera, mueble y corcho
Cursos Hores
1. Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de muebles 60
2. Elaboración de soluciones constructivas y preparación de muebles 40
Comercio y màrketing
Cursos Hores
1. Seguridad y prevención de riesgos en el almacén 30
2. Gestión de pedidos y stocks 80
3. Gestion de operaciones de almacenaje 30
Textil, piel y cuero
Cursos Hores
1. Escalar el patrón modeloEscalar el patrón modelo 100
 

 

 

CALENDARI D'EXÀMENS 2017

DRETS I DEURES DE L'ALUMNAT

Els cursos d'Aula Mentor estan dissenyats amb l'objectiu de contribuir a l'aprenentatge al llarg de la vida de la població adulta en tots els vessants del desenvolupament personal i professional. Això significa que el principal objectiu de l’alumnat que es matricula a Aula Mentor ha de ser aquest: ampliar i millorar les seves competències.

Conscients que hi pot haver altres interessos legítims, com podria ser l'obtenció de certificats, aquests interessos NO han d'alterar en cap cas l'objectiu principal exposat; i, per tant, l'alumnat, abans de matricular-se, ha de conèixer la metodologia i les normes de funcionament d'aquest sistema de formació.

És molt important, per tant, que l'alumnat conegui els detalls del curs (continguts, manuals, nombre d'activitats obligatòries, dates d'examen, etc.); serà l'administrador/a de la seva aula la persona que li pot proporcionar tota aquesta informació. Així mateix, el contingut d'aquest document resumeix les normes més destacades que l'alumnat ha de conèixer i s'entén que les accepta quan es matricula.

Quan l'alumne/a es matricula en un curs, rep unes claus que li donaran accés a la plataforma educativa en la qual es troben tots els materials i recursos del curs.

Així mateix, aquesta plataforma disposa de les eines de comunicació que li permetran contactar amb el seu tutor/a. Aquest accés es realitza des de la URL següent: www.mentor.educacion.és, introduint l'usuari i la contrasenya que li proporcionarà l'administrador/a de la seva Aula. Totes les activitats i dubtes que hagin de ser consultats amb el tutor/a ho seran sempre a través de les eines de comunicació de la plataforma.

Per a la correcta organització del treball, és necessari que l’alumnat matriculat en els cursos d'Aula Mentor segueixi aquestes normes de funcionament:

1. Normes tècniques

 1. El navegador per al qual es garanteix el funcionament de la plataforma és Mozilla Firefox (programari gratuït i multiplataforma), encara que, en la mesura que sigui possible, es procurarà ampliar el correcte funcionament a altres navegadors.
 2. Amb caràcter previ a l'abonament de la matrícula, i a través de l'administrador/a de l'Aula, és molt important que l'alumne/a verifiqui la compatibilitat dels exercicis i els materials si desitja emprar un navegador diferent.

2. Normes acadèmiques
 1. Les activitats dels cursos d'Aula Mentor estan dissenyades perquè es realitzin de forma gradual, seguint les pautes marcades a les guies d'estudi de les taules de treball o a la proposta que indiqui el tutor/a del curs.
 2. La norma general per a tots els cursos és que cada remesa d'activitats de caràcter pràctic només inclogui la resolució d'UNA activitat, i no s'enviarà la següent fins que s’hagi rebut la correcció de l’anterior. La resposta del tutor/a haurà d'arribar abans de les 48 hores següents (no s'hi inclouen els caps de setmana, ni les festes de caràcter nacional i el mes d'agost). Si la resposta no arribés en aquest temps, és convenient enviar un altre missatge al tutor/a, per si s'hagués produït algun problema de naturalesa tècnica. Si, finalment, no es rep resposta, és molt important notificar com més prest millor aquesta situació a l'administrador/a de l'Aula.
 3. Aquest enviament progressiu d'activitats implica, de facto, una durada mínima dels cursos Mentor, fet que significa que l'alumne/a, a través de la informació que li facilita el seu administrador/a d'Aula (nombre d'activitats obligatòries del curs), pot estimar el temps mínim per fer les activitats del curs (2 dies laborals per activitat), tenint en compte que aquest temps mínim no inclou el temps necessari per a lectura, assimilació i pràctica dels continguts.
 4. Si en la resolució de les activitats és necessari incloure fitxers d'imatges o sons, la grandària ha de ser moderada i, sempre que sigui possible, s'ha d'optar per un format de compressió per facilitar el seu enviament i descàrrega.
 5. L'alumne/a pot consultar qualsevol dubte al seu tutor/a sempre que siguin referits als continguts del curs. En cas que la consulta sigui sobre el manual, és molt recomanable donar el major nombre de dades possibles per facilitar la localització de la pregunta (tema, nombre de pàgina, etc.).
 6. Quan s'hagin realitzat totes les activitats de caràcter obligatori i hagin estat qualificades com a APTES, el tutor/a “autoritzarà per a l’examen”. A partir d'aquest moment, l'alumne/a es pot presentar a la següent convocatòria d'examen presencial, per a la qual s’haurà de posar d'acord amb l'administrador/a de l'Aula en el qual està matriculat, ja que serà aquest/a qui assignarà dia i hora per a la realització de la prova.
 7. Una vegada que l'alumne/a és “autoritzat/ada per a l’examen”, disposa de dues oportunitats d'examen, que podrà triar entre les cinc convocatòries que es convoquen cada any (febrer, abril, juny, octubre i desembre). En cas de no superar la prova en cap de les dues ocasions disponibles, l'alumne/a haurà de tornar a matricular-se per repassar el temari del curs, i, amb això, tindrà dret, de nou, a dues noves oportunitats. Si l'alumne/a convocat a examen no pot acudir a realitzar la prova, és molt important informar l'administrador i el tutor/a.
 8. Una vegada acabada la setmana d'exàmens, el tutor/a disposa de 10 dies per corregir l'examen i enviar el resultat a l'administrador/a i a l'alumne/a. El certificat corresponent es recollirà a l'Aula Mentor quan l'administrador/a d’aquesta ho indiqui.
 9. Si l'alumne/a no està conforme amb la correcció d'examen, disposa de la possibilitat de reclamar a través del seu administrador/a d'Aula, perquè el coordinador/a del curs revisi l'examen.

3. Normes econòmiques
 1. En general, els cursos Mentor estan dissenyats perquè puguin ser realitzats entre dos i cinc mesos amb un ritme de treball diari (és molt recomanable que consulteu amb l'administrador d'aula els detalls del curs -revisau durada mínima-). Per aquest motiu, la matriculació inicial en els cursos s'estima en dos mesos (60 dies) i una quantia econòmica actual de 48€ en el moment de la matriculació. És important que l'alumne/a confirmi aquesta quantitat amb l'administrador de l'aula, ja que en algunes aules aquesta quantitat pot variar lleugerament. En cas que no s'acabi en el termini previst, s'ha d'efectuar la recàrrega de matrícula per a un mes més (30 dies, per un import de 24€ -de nou, hi pot haver una lleugera variació entre aules-) i així successivament fins que el tutor/a qualifiqui com a APTES totes les activitats obligatòries. A partir d'aquest moment NO s'ha de fer recàrrega de matrícula.
 2. Una vegada esgotats els dies de la matrícula, l'alumne/a deixarà de tenir accés a les activitats i materials del curs. No obstant això, podrà accedir a l'eina de missatgeria, per comunicar-se amb el seu tutor/a, i a la de qualificació final, per conèixer el resultat de l'examen presencial.
 3. L'alumne/a que desitgi continuar amb un curs la matrícula del qual estigui pròxima a la finalització, ha de fer la recàrrega d'aquesta mentre aquesta es trobi activa, de manera que els 30 dies recarregats s'acumularan als que tengui l'alumne/a en aqueix moment. A fi de solucionar els possibles oblits, el sistema permet que la recàrrega es realitzi fora de termini durant els 15 següents a la caducitat, però, en realitzar la recàrrega en aquest període “de gràcia”, els dies que transcorrin es resten de la recàrrega.

4. Validesa dels certificats de Mentor

Els cursos realitzats a Aula Mentor no tenen la consideració d'ensenyament reglat; per tant, s'obté un certificat d'aprofitament i NO un títol oficial. El reconeixement d'aquests certificats per a la presentació a oposicions de les diferents administracions públiques ha de ser consultat als òrgans convocants (ministeris, conselleries, ajuntaments, etc.)