Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Organigrama operatiu en Protecció Civil

L'estructura operativa d'una agrupació municipal o associació de voluntaris és de caràcter jeràrquic. Aquesta estructura facilita, d'una banda, la coordinació dels serveis preventius i la coordinació interna del grup; i, de l'altra, facilita que la resta de cossos d'emergències, amb els quals compartim serveis, puguin saber a qui dirigir-se per coordinar o transmetre instruccions.
 
 

 Estructura jeràrquica a escala operativa

Responsable municipal de Protecció Civil
Galó: Quatre ratlles daurades o triangle blau
Per regla general, és un membre de la corporació municipal, bé el regidor de Protecció Civil de l'Ajuntament, bé el tècnic de Protecció Civil. La seva comesa és coordinar tots els serveis de protecció ciutadana i emergències sota el seu comandament, inclòs el personal voluntari, tant de l'Agrupació o Associació, com d'altres grups, com la Creu Roja, etc.

Cap d'agrupació
Galó: Tres ratlles daurades o triangle blau
La seva comesa és dirigir i coordinar l'Agrupació/Associació tant a escala operativa, com administrativa. El cap d'agrupació s'encarrega de la gestió d'aquesta a tots els nivells, pel que fa a accés de nou personal, gestió de materials i mitjans, relació amb el personal de l'ajuntament, etc. En l’àmbit operatiu, la seva feina principal és estar en contacte amb altres cossos d'emergències, per dur a terme la correcta gestió del pla d'emergències o dispositiu, per tal que els voluntaris de PC estiguin perfectament coordinats amb la resta de serveis.

Subcap d'agrupació
Galó: Dues ratlles daurades o triangle blau
El subcap —en absència del cap d’agrupació— té la comesa principal de dur a terme les tasques pròpies d’aquest; en cas de ser-hi tots dos, la seva tasca serà la de coordinar els voluntaris, tot permetent, d’aquesta manera, que el cap d’Agrupació disposi de més marge per a una coordinació més àmplia, en conjunt amb la resta de serveis d’emergències.

Cap d'unitat
Galó: Quatre ratlles blanques o triangle vermell
La seva tasca serà l'organització i planificació global del dispositiu de voluntaris en un servei preventiu, designant punts a cobrir, tasques a realitzar en aquests punts, temps de permanència del voluntari en un punt, relleus, descansos, etc. El cap d'unitat és l'encarregat de donar retirada dels punts a tots els voluntaris quan finalitza un servei.
El cap d'unitat rep les seves instruccions, sobre el terreny, del cap o sotscap d'agrupació, en cas que calgui fer canvis sobre el pla d'actuació prèviament traçat. Reportarà aquelles novetats rellevants als caps d'agrupació, perquè prenguin —en cas necessari— les decisions oportunes o reportin a altres cossos qualsevol novetat.

Cap de secció
Galó: Tres ratlles blanques o triangle verd
El cap de secció s'encarrega d'organitzar i supervisar els diferents grups de voluntaris i coordinar-ne les actuacions. El cap de secció participa activament en la planificació d'un preventiu al costat dels caps d'agrupació i d'unitat, de manera que pugui transmetre clarament als grups les instruccions precises.
El cap de secció rep ordres del cap d'unitat pel que fa a moviment i rotació de voluntaris, i aquest, al seu torn, ho transmet als caps de grup, perquè siguin aquests els qui decideixin quins voluntaris roten de lloc, descansen, etc.

Cap de grup
Galó: Dues ratlles blanques o triangle taronja
El cap de grup és la figura designada per liderar equips de voluntaris i ser nexe entre aquests i els coordinadors de rang superior. El cap de grup transmetrà les ordres als equips, donarà relleus de voluntaris i donarà instruccions sobre el terreny davant qualsevol eventualitat que es pugui presentar.

Cap d'equip
Galó: Una ratlla blanca o triangle groc
La comesa d'un cap d’equip és liderar un petit grup de voluntaris, tot vetllant pel correcte compliment de les instruccions, i atendre aquelles necessitats o dubtes que li plantegin els voluntaris al seu càrrec.
El cap d'equip reportarà al coordinador o superior assignat qualsevol incidència, novetat o anomalia que es presenti en el transcurs d'un servei.

Voluntari de Protecció Civil
Galó: (optatiu) Escut de Protecció Civil
La seva feina, que depèn del seu superior immediat, és seguir les instruccions rebudes en la planificació del preventiu, donar novetats i reportar sobre qualssevol de les incidències ocorregudes al seu punt de control. 

Voluntari col·laborador

Voluntari de Protecció Civil en pràctiques

Aspirant

En la nostra agrupació està formada per :

1 Cap d'agrupació
3 Caps de secció
2 Caps de grup
2 Caps d'equip