Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Gestions i serveis

Transmissió o canvi de titularitat d’una activitat


Objecte del Tràmit: Comunicar a l’Ajuntament la persona nova titular del títol habilitant per exercir una activitat.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’activitat.
Requisits a complir: L’activitat ha de disposar de títol habilitant per a l’inici i exercici de l’activitat.
Documentació a presentar: • DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
• Escriptura de constitució de la societat, acompanyada del NIF, quan es tracti d’una persona jurídica.
• Autorització o documentació acreditativa de la representació, si escau (AC.06).

Documentació addicional per a transmissió de titularitat
• Escrit de comunicació de transmissió de l’activitat, signada per ambdues persones, indicant les dades de la persona nova titular i de l’antiga, així com les de l’activitat, tot adjuntat còpia dels respectius DNI o equivalents (AC.09).

Documentació addicional per a canvi de titular de l’activitat
• Nova declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat (AC.10).
• Acreditació del fet que es disposa de l’ús i el gaudi de l’establiment on es desenvolupa l’activitat.
• Certificat tècnic, subscrit per tècnic/a competent, que acrediti que es mantenen les condicions del títol habilitant.
• Declaració responsable del tècnic/a competent, quan la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent (AC.07).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (només persones físiques) Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Plaça Constitució, 1 – 07701 Maó
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org / www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà: Comunicar a l’Ajuntament la transmissió o canvi de titularitat del títol habilitant de l’activitat i que s’inscrigui en el Registre Autonòmic d’Activitats.
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: La comunicació de modificació de persona titular de l’activitat no inicia un procediment administratiu, només és una forma d’actuació administrativa. La Regidoria d’Urbanisme, Activitats i Obra Pública és competent per comprovar —per qualsevol mitjà admès en dret i en qualsevol moment— la veracitat de les dades aportades en la comunicació, així com per comprovar si la implantació de l’activitat s’ajusta a la legalitat vigent.
Tarifes aplicables: Taxa: 20 €.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, modificada per la Llei 6/2019, de 8 febrer.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sentit del Silenci Administratiu: No s’aplica.
Observacions: Si es vol disposar d’ocupació de la via pública vinculada a l’activitat, se sol·licitarà el corresponent permís al departament de Promoció Econòmica.
 


Documents Relacionats: