Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Gestions i serveis

Comunicació d’inici i exercici activitat permanent major o menor


Objecte del Tràmit: Declarar a l’Ajuntament l’inici i exercici d’una activitat permanent major o menor.

Tenen la classificació com a activitat permanent major o menor les incloses en els títols I i II de l’annex I de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, modificat per la Llei 6/2019, de 8 de febrer.

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’activitat.
Requisits a complir: Finalitzades les instal·lacions i obres, si n’hi ha, i abans de l’inici de l’activitat, la persona titular de l’activitat ha de comunicar l’inici i exercici de l’activitat.

Hi ha dues modalitats, dins el règim de comunicació d’inici i exercici d’activitats permanents major o menors:

1) Quan prèviament s’han realitzat obres i/o instal·lacions. S’ha de disposar del corresponent títol habilitant per a l’execució d’aquestes.
2) Sense execució prèvia d’obres i/o instal·lacions.

S’entén per instal·lació la unitat o conjunt d’equipament, maquinària, infraestructures i altres elements físics necessaris per dur a terme una activitat, incloses les vies d’evacuació, segons l’establert a l’art. 4.30 de la Llei 7/2013. És a dir inclou la càrrega de foc, vies d’evacuació, distribució de l’activitat, etc.

Documentació a presentar: • DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
• Escriptura de constitució de la societat, acompanyada del NIF, quan es tracti d’una persona jurídica.
• Autorització o documentació acreditativa de la representació, si escau (AC06).

Documentació addicional per a activitats que prèviament han realitzat obres i/o instal·lacions
• Declaració responsable d’inici i exercici d’activitat permanent major o menor (AC02).
• Certificat del tècnic director o tècnica directora, visat pel col·legi oficial corresponent, si escau, que acrediti que les instal·lacions de l’activitat s’ajusten al projecte d’activitats, i amb la normativa d’aplicació, acompanyat de la documentació gràfica mínima que les defineixi. (AC15)
• Certificat del tècnic director o la tècnica directora que acrediti l’execució de l’obra d’acord amb el projecte autoritzat, només si s’han realitzat obres que necessitin projecte.
• Declaració responsable del tècnic/a competent, quan la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent (AC07).

Documentació addicional per a activitats sense execució prèvia d’obres i/o instal·lacions
• Declaració responsable de la persona titular d’inici i exercici de l’activitat sense obres i/o instal·lacions. (AC03)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (només persones físiques) Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Plaça Constitució, 1 – 07701 Maó
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org / www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà: Comunicar a l’Ajuntament l’inici i exercici de l’activitat permanent major o menor i disposar del títol habilitant corresponent.
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: La presentació de la declaració responsable faculta per a l’inici i l’exercici de l’activitat, sens perjudici d’allò que indica l’apartat 4 de l’article 69 de la Llei 39/2015 o la norma que el substitueixi.
Tarifes aplicables: Taxa: Segons tipus i superfície computable de l’activitat.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, modificada per la Llei 6/2019, de 8 febrer, i pel Decret llei 8/2020, de 13 de maig.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sentit del Silenci Administratiu: No s’aplica
Observacions:
 


Documents Relacionats: