Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Sol·licitud d’ajuda econòmica per a l’activació i millora de la qualitat comercial a Maó
Tramitar

Objecte del Tràmit: Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les bases reguladores, és la concessió d’ajudes econòmiques a persones titulars d’establiments oberts al públic, afectades econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

Finalitat
Aportar recursos econòmics als titulars dels establiments d’activitats no essencials, per contribuir a la reactivació de les empreses, al manteniment del teixit comercial i empresarial de Maó i a l’impuls de la promoció i dinamització del sector.

Beneficiaris
Les persones físiques o jurídiques, en qualsevol de les formes reconegudes, titulars d’establiments oberts al públic, d’activitats no essencials, obligats a cessar l’activitat o a no iniciar-la, en compliment de l’establert al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.

Criteris objectius d’atorgament de l’ajuda econòmica
Les ajudes s’atorgaran a aquells sol·licitants que reuneixin els requisits determinats a l’apartat 3 de les bases reguladores.

Quantia de l’ajuda
Establiments oberts tot l’any: 700 euros.
Establiments de temporada: 350 euros.

Pressupost
Import de 300.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària D02 4310 4810020, del pressupost per l’any 2020.

Despeses subvencionables
Despeses corrents de lloguer, quotes de préstecs, proveïdors, subministraments d’aigua, electricitat, gas i combustibles, comunicacions (telèfon, correu, missatgeria, connexió internet) i les retribucions salarials.

Despeses en campanyes i promoció comercial, en noves tecnologies, en formació, quotes d’associacions comercials i empresarials, i totes aquelles relacionades amb els compromisos adquirits.

Obligacions i compromisos
Les persones beneficiàries de l’ajuda econòmica hauran de realitzar, com a mínim, tres de les acciones relacionades a l’annex III.

Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria, per part de la Base de Dades Nacional de Subvencions al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.

Les sol·licituds es podran presentar per qualsevol de les formes següents:
• De forma telemàtica, a l’enllaç
https://www.carpetaciutadana.org/mao/solicituds/iniciartramit.aspx?TIPO=AJECO
• Per qualsevol dels mitjans previstos a l’art. 16.4.a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Publicitat bases reguladores
Les bases reguladores es publicaran en el següent enllaç:
• Enllaç en català: https://www.carpetaciutadana.org
• Enllaç en castellà: https://www.carpetaciutadana.org

Procediment
El procediment de concessió de les ajudes serà en concurrència no competitiva.


Òrgans competents:
L’òrgan competent per resoldre la concessió de l’ajuda econòmica serà l’alcalde o l‘òrgan corresponent.

Pagament
S’abonarà en un únic pagament del 100%, a partir del moment de concessió de l’ajuda.

Termini d’execució
El termini d’execució de les accions serà de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any de la convocatòria.

Termini i forma de justificació
El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any següent al de la convocatòria.
La justificació es presentarà mitjançant els models normalitzats que facilita l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.

Altres dades d’obligat compliment
S’ha de complir amb tot el que es disposa a les bases que regulen aquesta convocatòria d’ajudes econòmiques, i d’acord amb l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Maó, aprovada definitivament pel Ple d’aquesta Corporació el 31.03.2016 i publicada al BOIB el 25.01.2018.

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar:
Requisits a complir:
Documentació a presentar:
On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: