El Ple municipal

Està format per la totalitat de regidores i regidors electes (a Maó són 21). L'alcalde/essa exerceix la Presidència. Les principals competències del Ple municipal fan referència al debat i aprovació dels següents temes: normes urbanístiques, ordenances i reglaments, pressupost anual, fiscalització de l'execució del pressupost i debat de les diferents mocions presentades pels grups.