La Junta de Govern Local

És un òrgan municipal format per l’alcalde/essa i els regidors electes que corresponguin (a Maó, en l’actualitat, la formen set persones, a més del mateix alcalde). La Junta de Govern Local es reuneix amb una freqüència setmanal. És l’òrgan decisori municipal en aquells temes que no són competència del Ple, de l’alcalde/essa o dels tinents i tinentes d’Alcaldia i regidors/es amb delegacions. Els més habituals són: llicències d’obres, aprovació de plecs de condicions, aprovació d’adjudicacions, permisos d’obertura de locals, contractació de serveis, etc.

PRESIDENT: 

  • Sr. Héctor Pons Riudavets


VOCALS:ACTES: