Allotjament alternatiu

 • Objecte: Facilitar acollida i allotjament de manera urgent i no permanent a persones sense llar i en situació d’emergència social.
 • Qui ho pot demanar: Segons normativa dels diferents recursos.
 • Requisits: Segons normativa municipal i requisits establerts pels convenis de col·laboració amb altres entitats.
 • Documentació a presentar: Instància emplenada per la persona que ho sol·licita.
 • Com es pot realitzar el tràmit:
  • Presencial: A les dependències de l’Àrea de Benestar Social, Família i Educació (carrer Cós de Gràcia, 28)
 • Terminis de presentació: Es pot sol·licitar durant tot l’any.
 • Recursos d’allotjament alternatiu:


 • Objectiu: Acollir temporalment transeünts i persones sense llar, per dur a terme el desenvolupament d’actuacions i serveis tendents a l’acollida, prevenció, atenció, promoció i inserció social. Es conforma com un recurs propi de l’Ajuntament i com un servei d’inserció social. Dóna compliment a la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. Aquesta norma, en el seu article 25 (prestacions bàsiques garantides), fixa que es consideren necessitats bàsiques l’allotjament, l’alimentació i el vestit.
 • Serveis que es presten:
  • Residència temporal
  • Menjador social
  • Higiene personal
  • Roberia
 • Requisits: Per poder accedir a qualsevol dels serveis que es presten a la Casa d’Acollida, es fa necessari l’informe favorable del treballador/a social municipal i la signatura d’un contracte, en el qual la persona es compromet a respectar les normes de convivència de la institució.
 • Sol·licitud:

 • Objectiu: Donar resposta a les situacions de necessitat d’habitatge en casos d’emergència social i cobrir les necessitats d’allotjament. L’Ajuntament de Maó va signar un conveni amb l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), per a la cessió temporal de quatre d’habitatges de protecció pública.
 • Persones destinatàries: Persones que viuen soles i no tenen xarxa familiar o social. El procés es posa en marxa quan el Servei d’Atenció Social Bàsica de l’Àrea de Benestar Social, Família i Educació justifica la seva necessitat i/o urgència.
 • Requisits i sol·licituds: