Servei d’habitatge


Som un servei públic i gratuït, i treballam per desenvolupar polítiques d’habitatge que ens permetin acompanyar les persones i unitats familiars del municipi de Maó que es trobin en situació d’emergència i/o exclusió habitacional.
 

 • Objecte: Oferir informació, orientació i assessorament legal i jurídic en temes d’habitatge.
 • Qui ho pot demanar: Persones en risc d’exclusió social, empadronades al municipi de Maó, afectades per procediments de pèrdua d’habitatge.
 • Requisits: Segon la normativa municipal i els requisits establerts per la normativa vigent i els convenis de col·laboració amb altres entitats.
 • Documentació a presentar: Instància,(ENLLAÇ) segons tràmit.
 • On es pot realitzar el tràmit:
  • Presencial: A les dependències de l’Àrea de Benestar Social, Família i Educació (carrer Cós de Gràcia, 28).
  • Horari d’atenció directa: divendres, de 9.30 a 14.30 hores.
  • Per telèfon (per a informació): 971 35 67 00
  • Per correu electrònic: habitatge@ajmao.org
  • A la pàgina web: www.ajmao.org
 • Terminis de presentació: Es pot sol·licitar durant tot l’any.
 • Recursos i serveis:

  • Objectiu: Prevenció de l’exclusió social per pèrdua de l’habitatge.
  • Persones destinatàries:
   • Persones en risc d’exclusió social i afectades per procediments de pèrdua d’habitatge.
   • Persones amb dificultats econòmiques que posin en risc el manteniment del seu habitatge.
  • Objectiu: Assessorament i acompanyament adreçat a persones i famílies que es trobin en situació greu de necessitat i tenguin un risc greu d’exclusió social, originada per impagament de crèdits de caràcter hipotecari i per la morositat en el pagament del lloguer.
  • Mediació hipotecària: El Servei d’Habitatge vol ser una instrument de comunicació entre les entitats financeres i les propietats dels habitatges, que permeti la generació d’opcions i resolucions dels problemes.
   • Persones destinatàries: Persones i unitats familiars en risc de perdre l’habitatge habitual; persones titulars d’un préstec hipotecari;
   • Objectius: Evitar el sobreendeutament hipotecari, la pèrdua de l’habitatge i els desnonaments, així com els seus efectes d’exclusió residencial i social.
  • Servei de mediació per a la morositat en el pagament del lloguer social:
   • Persones destinatàries: Persones i unitats familiars amb dificultats per al pagament del lloguer, i propietats dels habitatges, amb l’objectiu de plantejant mesures que permetin mantenir el mateix habitatge i el pagament de la renda, o proposar mesures alternatives i la mediació abans d’arribar als processos judicials.
  • Enllaços d’interès:
   • Llei 1/2013, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de la deute i lloguer social.
   • Reial decret llei 6/2012, de mesures urgents de protecció als deutors hipotecaris sense recursos.
   • Reial decret llei 5/2017, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret llei 6/2012, de mesures urgents de protecció als deutors hipotecaris sense recursos, i Llei 1/2013, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de la deute i lloguer social.
   • Llei 5/2012, de 6 de juliol, de 16 de novembre, de mediació en assumptes civils i mercantils
  • Què és: L’Ajuntament de Maó ha impulsat l’elaboració d’un cens d’habitatges buits, per destinar-los a lloguer social. Detectats aquestes habitatges, el personal municipal es posarà en contacte amb les propietats respectives dels pisos, per proposar-los-en la cessió, per destinar-los a lloguer social. El cens és un llistat obtingut amb l’encreuament de les dades facilitades pel Servei de subministrament d’Aigua, Hidrobal, el Cens de habitatges cadastrals amb ús d’habitatge i el Padró municipal.
  • Persones destinatàries: Propietats d’immobles desocupats i en bones condicions.
  • Objectiu:
   • Contribuir a satisfer la necessitat d’habitatge, entès com un bé bàsic i prioritati de les persones i famílies del municipi
   • Promoure la implicació de les propietats dels immobles.
   • Mitjançar i posar en contacte les persones oferents i demandants d’habitatge.
  • Recursos compartits amb IBAVI. Programes per al foment del lloguer social: captació d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social.
   • Què és: L’Ajuntament de Maó va signar un conveni de col·laboració amb l’Institut Balear de Habitatge (IBAVI) per a la captació d’habitatges buits, per destinar-los a lloguer social.
   • Persones destinatàries:
    • Propietats d’immobles buits que no reuneixin les condicions adequades per utilitzar-los.
    • Persones del municipi de Maó inscrites al Registre de demandants d’habitatges socials.
   • Objectius:
    • Promoure el lloguer social.
    • Mobilització dels habitatges buits.
    • Donar resposta a les necessitats d’habitatge del municipi.
    • Estimular la iniciativa privada.
 • Normativa:
  • Pla estatal d’habitatge 2018-2021.
  • Estratègia Nacional Integral per a persones sense llar 2015-2020.
  • Projecte de Llei de l’habitatge de les Illes Balears.
  • Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes, relativa a la comercialització d’estades turístiques en habitatges.
  • Pla insular d’habitatge de Menorca.
 • Enllaços: