Gestions i tràmits
1. BONIFICACIÓ TAXES AIGUA/CLAVEGUERAM, D’ACORD AMB L’ORDENANÇA REGULADORAPodran sol·licitar una bonificació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua:
 • Persones usuàries que formin part d’un nucli familiar que sigui beneficiari d’ajudes econòmiques individuals, temporals o que acreditin reunir les condicions objectives, segons informe del Servei d’Atenció Primària de l’Àrea de Servei a les Persones d’aquest Ajuntament: 25% de la tarifa domèstica.
 • Persones usuàries amb un domicili en el qual pernoctin habitualment més de quatre persones: 70% de la tarifa domèstica.
 • Conjunt d’habitatges que, per raons urbanístiques o legals, que no tenguin comptador individualitzat: 50% de la tarifa domèstica.

Documentació i sol·licitud:
Enllaç:


2. AJUDES ECONÒMIQUES I INDIVIDUALS D’EMERGÈNCIA SOCIAL Podran sol·licitar aquestes ajudes econòmiques les persones empadronades al municipi de Maó i, excepcionalment, les persones transeünts i aquelles que es troben al municipi en situació de necessitat personal bàsica.

Requisits i documentació:
Enllaç:


3. INFORME D’ARRELAMENT Per a les persones estrangeres amb domicili al municipi de Maó que hagin de presentar a l’Oficina d’Estrangers una sol·licitud d’autorització de residència temporal per arrelament social, i que necessitin acreditar la seva integració social.

Requisits i documentació:
Enllaç:
 • Llei orgànica 4/2000, sobre els drets i deures dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
 • Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 4/2000, sobre els drets i deures dels estrangers a Espanya i la seva integració social.4. INFORME PER A REAGRUPAMENT Per a persones estrangeres que desitgin exercir el dret al reagrupament familiar a favor dels membres de la seva família i que reuneixin els requisits establerts a la normativa vigent

Requisits i documentació:
Enllaç:
 • Llei orgànica 4/2000, sobre els drets i deures dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
 • Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 4/2000, sobre els drets i deures dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
 • Directiva 2003/86/CE, de 22 de setembre, del dret a la reagrupació familiar.5. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT SOBRE LA RENDA SOCIAL GARANTIDA Informació sobre la prestació dirigida a les persones, famílies o altres nuclis de convivència que es trobin en situació de pobresa i que estiguin empadronades a qualsevol municipi de les Illes Balears.

Enllaç:


6. INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ DE LES RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ La renda mínima d’inserció és una prestació que té com objectiu la promoció personal i socials de les persones, que proporciona uns ingressos per la satisfacció de les necessitats bàsiques amb el disseny d’un itinerari personal d’inserció social o sociolaboral.

Requisits i documentació:
Enllaç:


7. TARGETES BLAVES D’APARCAMENT Per a persones que superin el barem de mobilitat i/o discapacitat visual visual; per a persones amb mobilitat reduïda i amb greus problemes de mobilitat.

Requisits:
 • Les persones físiques residents al municipi de Maó que, sense estar impossibilitades de realitzar desplaçaments fora del seu lloc de residència, tenguin reconeguda la condició legal de persones minusvàlides i acreditin greus problemes de mobilitat, independentment de qui condueixi el vehicle.
 • Les persones jurídiques que prestin serveis de transports de persones amb mobilitat reduïda. Hauran d’acreditar que disposen d’un vehicle adaptat.
 • Persones físiques no residents i/o aquelles que, per causa sobrevinguda, en tinguessin necessitat, per raons del grau de discapacitat, per l’edat o per malaltia greu; se’ls podrà atorgar, com a excepció i per temps limitat, una targeta de caràcter extraordinari.

Documentació i sol·licitud:
Enllaç:
 • Ordenança reguladora de la concessió i ús de les targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (BOIB núm. 39, de 22 de març de 2014).
 • Ordenança de targetes blaves.
 • Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora d’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques.8. PLACES D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB GREUS PROBLEMES DE MOBILITAT Podran disposar de places reservades d’estacionament les persones titulars de la targeta d’estacionament.

Requisits i sol·licitud:
 • Sol·licitud de targeta d’aparcament.

Enllaç:
 • Ordenança reguladora de la concessió i ús de les targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Ordenança de targetes blaves.9. ALTRES TRÀMITS
 • Informes per a processos d’incapacitació.
 • Tramitació de places residencials per a centres del Consell Insular de Menorca i altres administracions.