Inventari

   
Resum inventari
01. Immobles
02. Drets reals
03. Històric
04. Valors
05. Vehicles

(Nota sobre vehicles d'ens instrumentals)

07. Mobles
08. Bens o drets revertibles
10. Inmobilitzat