Arxiu

ARXIU MUNICIPAL DE MAÓ


El patrimoni documental està format per tots aquells documents, de qualsevol època, creats, conservats o reunits, en l’exercici de la seva funció, per qualsevol organisme o entitat de caràcter públic —en qualitat de gestor de serveis públics i en relació amb la gestió d’aquests serveis—, així com per les persones físiques o jurídiques, a títol privat.

El patrimoni documental és la constatació de la nostra memòria històrica i la nostra cultura; per aquest motiu, resulta tan molt important la seva conservació, que és la garantia de poder donar-les a conèixer.És un servei general de l’Ajuntament de Maó, encarregat de dur a terme la gestió documental de la institució a partir de la seva creació i fins a l’actualitat.

El servei s’ocupa de gestionar, conservar, organitzar, difondre i posar a l’abast de tota la ciutadania —i de la mateixa Administració local— tota la documentació municipal que generen i reben els diferents serveis.

Per acord de Ple del 10 de març del 2005, l’Arxiu Municipal de Maó forma part de la Xarxa d’Arxius de Menorca, constituïda el 22 de novembre del 2004 per acord plenari del Consell Insular de Menorca. (Reglament de la Xarxa d’Arxius de Menorca, BOIB Num. 25 15-02-2005)


*L’any 1952, l’Arxiu Municipal de Maó passa a ser exclusivament administratiu, ja que el fons històric, anterior a l’any 1901, es traspassa —mitjançant dipòsit— a l’Arxiu Provincial de Maó.

Així idò, la documentació municipal està dividida en dos edificis:
 


*Arxiu fotogràfic. Creat, principalment, gràcies al fons municipal format per les fotografies realitzades pels diferents serveis de l’Ajuntament de Maó. La seva finalitat és conservar i difondre la memòria gràfica de la ciutat de Maó, ja que dona testimoni de la seva vida quotidiana, dels carrers, dels edificis, de les activitats culturals i socials, etc.


L’Arxiu Municipal de Maó ofereix informació localitzable als llibres d’actes dels plens i de les juntes de govern (anteriorment anomenades comissions permanents), al padró municipal d’habitants, a les activitats econòmiques, als pressupostos, als inventaris, a la informació urbanística i a les activitats culturals, entre molts altres aspectes.


Qualsevol persona té dret a consultar els arxius i registres públics; és un dret ciutadà. L’accés a la documentació és lliure, però la consulta es podrà fer efectiva sempre que no hi hagi restriccions legals que l’impedesquin.

Tota la documentació disponible està sotmesa a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i a la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com a la resta de la legislació vigent.

Seguint les indicacions de la citada normativa, la consulta es podrà efectuar a partir dels 25 anys des de la mort de les persones afectades, si se’n coneix la data exacta. En cas de desconeixença d’aquesta, serà consultable a partir dels 50 anys de la creació del document.

Si vol consultar documentació de l'Arxiu Municipal, la persona interessada només ha d’acreditar-se i posar-se en contacte amb les persones responsables de l’Arxiu.


L’Arxiu Municipal de Maó disposa d’inventaris dels diferents fons que custodia, que faciliten molt la recerca, ja que descriuen la documentació que forma part de cada fons.

Està en procés l’elaboració de l’Inventari General de tot el fons municipal, a partir del 1901 i fins a l’actualitat. També està en procés de creació el quadre de classificació general del fons.


Serveis interns, dirigits a l’Administració

 • Coordinació de la gestió documental de cada servei municipal
 • Conservació i custòdia de documentació
 • Servei de transferència de documents a l’Arxiu
 • Consulta i préstec de documents
 • Elaboració d’instruments de descripció: inventaris i catàlegs
 • Avaluació de la documentació municipal
 • Trasllat de documents
 • Assessorament

Serveis externs, dirigits a tota la ciutadania
 • Consulta de documentació original
 • Difusió del patrimoni documental
 • Hemeroteca
 • Recuperació d’arxius i patrimoni de la ciutat de Maó
 • Assessorament en matèria de gestió documental i arxivística
 • Assessorament al personal investigador i a estudiants en la seva recerca d’informació i documentació municipal

També es realitzen fotocòpies i/o reproduccions digitals dels documents, sempre que no hi hagi risc de malmetre l’original en paper o quan no hi hagi cap tipus de restricció legal, fonamentada en la Llei orgànica de protecció de dades personals.

 

 

Informació general

 • Adreça: Plaça Constitució 1, 07701. Maó
 • Telèfon: 971 36 98 00
 • Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 • Correu: arxiu@ajmao.org
 • Xarxes socials:Facebook