Calendari del contribuent

El període de cobrament dels padrons tributaris és el següent: 2 de març a 30 de novembre.

Rebuts domiciliats. Per als contribuents que tenguin domiciliats els seus rebuts, la data de cobrament serà la següent:
 
Recordau que els tributs cobrats per padró no són de notificació individual obligatòria. La no recepció de l’avís no exclou de pagar el tribut.

La forma més senzilla de satisfer les obligacions fiscals és la domiciliació bancària.

  • Domiciliació pel total de la quota mitjançant un únic pagament: bonificació de 3% (IBI, IVTM, ocupació de via pública i entrada de vehicles).
  • Els sistemes especials de pagament, d’IBI (8 terminis) i d’IVTM (4 terminis) no generen interessos.

L’adhesió al Sistema especial de pagament i la domiciliació es prolongaran automàticament, sempre que la persona interessada no en manifesti la seva renúncia expressa i no hi hagi canvis en la titularitat de l’impost.


Els rebuts es poden fer efectius de les 3 formes següents:
  1. A qualsevol de les entitats col·laboradores: BBVA, Caixabank, B. March, Bankia i Caixa Colonya- Pollença.
  2. A l’Oficina de Recaptació Voluntària, Plaça Constitució, 1 amb targeta de crèdit/dèbit.
  3. A través de la seu electrònica a www.ajmao.org; aquest sistema us estalvia desplaçaments innecessaris i facilita el compliment de les vostres obligacions des del propi domicili.
 
  • ACCÉS SENSE CERTIFICAT DIGITAL
Pagament de deutes: REBUTS I LIQUIDACIONS EN PERÍODE VOLUNTARI, I DOCUMENTS DE PAGAMENT EN EXECUTIVA (heu d’inserir els codis del document de pagament rebut prèviament).

  • ACCÉS AMB CERTIFICAT DIGITAL
Accediu (prèvia identificació i autenticació) a la consulta de la vostra informació tributària particular. També podreu abonar liquidacions, rebuts i multes pendents de pagament, i obtenir-ne un justificant.