Beneficis fiscals


EXTRACTE DE LES BONIFICACIONS VIGENTS MÉS HABITUALS EN LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE MAÓ1. Promotors i Constructors
Obra nova Rehabilitació
VPO
90%
VPO
90%
Habitatge col·lectiu
70%
Habitatge col·lectiu
75%
Habitatge unifamiliar i resta d'immobles
50%
Habitatge unifamiliar i resta d'immobles
60%


2. VPO (Habitatge de Protecció Oficial) i equiparables 
Obra nova Rehabilitació
Propietat
Lloguer
Propietat
Lloguer
50 % -3 anys a partir de qualif. VPO
50 % -3 anys a partir de qualif. VPO
50 % - 3 anys a partir de qualif. VPO
50 % -3 anys a partir de qualif. VPO
3 anys següents:
30%, 20%, 10%
50 % -5 anys següents
3 anys següents:
40%, 30%, 20%
50 % -7 anys següents


3. Cooperatives agràries
S'estableix una bonificació del 95% de la quota íntegra corresponent als béns rustics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra.


4. Titulars d'unitats familiars
Titulars d’unitats familiars amb ingressos inferiors a 5,5 vegades l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples). El document que acrediti que són família nombrosa haurà d'estar en vigor, com a mínim, durant tot el període impositiu a bonificar. La bonificació s’aplicarà sobre la quota líquida MERITADA pels primers 90.000 euros de la base liquidable de l'habitatge habitual de la unitat familiar, segons el següent barem:
Número membres de la UF
R.a. de la UF
<2’5 IPREM
R.a. de la UF
<3’5 IPREM
R.a. de la UF
<4’5 IPREM
R.a. de la UF
<5’5 IPREM
4 en UF monoparentals
50%
20%
10%
 0%
5
60%
40%
20%
10%
6
70%
50%
40%
20%
7
80%
60%
50%
30%
8 o més
90%
70%
60%
40%


5. Immobles
Aquesta bonificació podrà atorgar-se en les quanties que s'indiquen per a cada cas, quan es tracti d'immobles que reuneixin alguna de les següents característiques:
 • Immobles en els quals es realitzin activitats esportives o de foment de la cultura, l'oci, la protecció del medi ambient o altres d'interès social, per part d'associacions sense ànim de lucre o entitats similars. Bonificació del 95%.
 • Immobles que serveixin d'aparcament municipal gratuït o amb tarifes regulades per ordenança municipal. Bonificació del 95%.
 • Habitatges destinats a l'activitat de lloguer social amb contracte o acord d'adjudicació vigent a la data de meritació de l'impost, gestionades per entitats o empreses de titularitat pública. Bonificació del 95%. En aquest cas, a part de la documentació que ha d'aportar-se amb caràcter general, s'haurà d'adjuntar còpia del contracte de lloguer social o acord d'adjudicació vigent.
 • Immobles en els quals s'exerceixin activitats econòmiques que el seu titular sigui una persona que, procedent de l'atur, hagi emprès una activitat empresarial per compte propi. La citada bonificació s'aplicarà durant el termini de 2 anys, a partir de la seva concessió: el 60 per cent, el primer any, i el 40 per cent, el segon.

 

Vehicles Bonificació
Elèctrics o mixtos 75%
Que utilitzin combustibles no derivats del petroli 75%
Vehicles de més de 25 anys d'antiguitat i que manquin de declaració de vehicle històric 75%
Històrics 100%

 

Descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents o adoptants: bonificació en les transmissions que es realitzin a títol lucratiu per causa de mort:

Plusvàlua Bonificació
Habitatge familiar 95%
Habitatge habitual de l’hereu  50%
Immobles destinats a l’empresa familiar 95%

 
 • Cooperatives protegides: bonificació del 95%
 • Inici d’activitat: bonificació del 50%, durant cinc anys
 • Creació de llocs de treball: en funció de quin sigui el percentatge d’increment mitjà de la plantilla, segons el quadre següent
 
Increment Bonificació
Igual o superior al 10%  10%
Igual o superior al 20% 20%
Igual o superior al 30% 30%
Igual o superior al 40% 40%
Igual o superior al 50% 50%

 • Mediambientals:
  • A) Els subjectes passius que establesquin un pla de transport per als seus empleats que tengui l’objecte de reduir el consum d’energia i les emissions de gasos causats pels desplaçaments al lloc de treball, fomentant l’ús de mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit, gaudiran d’una bonificació anual del 10%.
  • B) Els subjectes passius que utilitzin o produesquin energia a partir d'instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables (eòlica, solar o biomassa), o sistemes de cogeneració, gaudiran d’una bonificació anual del 20%.

 • Locals afectats per obres a la via pública:
 
Obres Bonificació
Amb durada de 3 a 6 mesos 20%
Amb durada de 6 a 9 mesos 30%
Amb durada de 9 a 12 mesos 40%

 
 • Construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal:

  • a. Rehabilitacions o reformes: Obres acollides al Pla nacional de l’habitatge; les incloses a l’Àrea de rehabilitació integrada de Maó i les acollides als programes de rehabilitació de la CAIB o als plans de millora de façanes:
   
  Rehabilitacions o reformes Bonificació
  Immobles inclosos en el Catàleg d’edificis protegits 95%
  Resta d’immobles 90%
  Obres als immobles inclosos en el Catàleg de protecció del patrimoni
  arquitectònic
  50%
  La resta d'immobles situats a les zones 1 i 2 del PGOU 40%
  Obres de rehabilitació o reforma als habitatges no inclosos en els apartats anteriors i que suposin una inversió de, almanco, el 50% del valor cadastral 30%


  • b. Entitats sense ànim de lucre: 95%.
  • c. Activitats econòmiques:

   
  Activitats econòmiques Bonificació
  Trasllat d’indústries i magatzems comercials al Polígon Industrial 50%
  Construccions de nova planta i ampliacions, per cada nou lloc de feina 10%

  • d. Habitatges en règim de lloguer: 95%.
  • e. Mediambientals:
   
  Mediambientals Bonificació
  Recollida i emmagatzemen d’aigües pluvials 95%
  Eficiència energètica 95%
  • f. Obres situades a l’interior de l’edifici a realitzar com conseqüència del compliment de la Inspecció Tècnica d’Edificis municipals: 50%.
  • g. Altres obres declarades d’especial interès o utilitat pública pel Ple:bonificació fins un màxim del 95%.

   
 • Habitatges de protecció oficial: bonificació del 50%.
 • Obres vinculades als plans de foment de les inversions privades en infraestructures: bonificació del 50%.
 • Incorporació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum: bonificació del 95%.
 • Obres que afavoresquin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats: bonificació del 90%.

 

Aigua i clavegueram Bonificació
Persones usuàries que formin part d’un nucli familiar que sigui beneficiari d'ajudes econòmiques individuals, temporals i d'emergència social 75%
Persones usuàries als domicilis o locals dels quals pernoctin habitualment més de quatre persones 30%
Habitatges que, per raons urbanístiques o legals, no tenguin comptador individualitzat 50%
Instituts d’educació secundària i centres educatius concertats 50%

 

Escoles Municipals de Cultura Bonificació
Persones jubilades 20%
Unitats familiars amb dues o més persones usuàries 20%
Famílies nombroses 20%
Persones usuàries del Carnet Jove 10%

 

Esports Bonificació
Persones jubilades, desocupades, de promoció especial (esport femení, etc.), disminuïdes, tasques d'integració, etc. 90%
Famílies amb tres o més fills/es, en els preus de jocs municipals i escoles d'estiu 25%
Persones usuàries del Carnet Jove 10%

 

Ingressos de la
unitat familiar (IUF)
Bonificacions
Assistència Menjar
< 75% IPREM (*)
100%
100%
Del 75 fins al 82% IPREM
85%
85%
Del 82 fins al 100% IPREM
70%
70%
Del 100 fins al 125% IPREM
60%
60%
> 125%
35%
35%
(*) Indicador públic de renda d’efectes múltiples

 

 • Bonificació del 3% per a les persones que domiciliïn els rebuts.