Consells municipals


Vetlla perquè la igualtat d’oportunitats entre dones i homes sigui una realitat i perquè aquest principi sigui present en les polítiques i accions municipals. 

 
És un òrgan de participació democràtica, de caràcter consultiu i d'assessorament de l'Ajuntament, en els assumptes que signifiquin una millora del benestar i de la qualitat de vida de les persones majors del municipi.

 
És l'òrgan màxim de participació democràtica del jovent de la ciutat de Maó --i dels seus grups i associacions-- en els assumptes municipals.

 
És l’òrgan de participació democràtica dels representants dels centres educatius i de les entitats relacionades directament amb l’educació de la ciutat de Maó.

 
 És l'òrgan consultiu en aquells assumptes relacionats amb el turisme en l'àmbit del municipi.

 
És un espai d’intercanvi d’idees i de compromís amb el procés de desenvolupament sostenible; fa recomanacions i propostes als òrgans de govern municipal.

 
Constitueix un canal per propiciar la participació de les persones amb discapacitat en el desenvolupament de la ciutat, defensant els seus drets i interessos i difonent els valors de la igualtat.

 
Recopila idees, inquietuds i necessitats, promovent el diàleg i el debat entre l’Ajuntament i les persones i entitats associatives, dins l’àmbit de l’assistència social. 
 

El port de Maó constitueix un entorn singular, definit per la història, la tradició i la seva determinant influència en l'evolució humana i econòmica de la ciutat i de l’illa.

Amb els recursos i la capacitat que li atorguen la consideració de motor econòmic de Maó, el port constitueix un espai on conviuen activitats de diversa naturalesa, idònies per al desenvolupament empresarial, compatibles amb el ventall de possibilitats que ofereix i que són una mostra dinàmica de la diversitat i oportunitats que desprèn.

El gruix de l'activitat a les aigües portuàries —que configura, també, el tipus d'empreses i activitats en ambdues riberes— està constituït pels següents elements: el transport i les comunicacions marítimes; el tràfic de mercaderies i de combustible; la indústria naval i energètica; la pesca, els cultius marins i activitat marisquera; la nàutica i els negocis auxiliars vinculats a aquesta; les barques turístiques i la nàutica recreativa.

Juntament amb aquests usos, d'àmplia tradició i plena vitalitat en els nostres dies, conviuen a terra aquells altres nascuts, fonamentalment, a l’abric del fenomen turístic: comerç, hostaleria, oci, bars i restauració. Tots representen un volum considerable d'activitat, negoci i ocupació.

La necessitat d'harmonitzar interessos tan diversos —que, en conjunt, contribueixen a potenciar aquest espai—, l'aparició de nous filons d'oportunitat per a activitat i desenvolupament, i la voluntat de l'Ajuntament de canalitzar aquests impulsos a través de la participació plural, amb el propòsit d'aconseguir eficàcia, determinen la proposta de crear un òrgan consultiu: el Consell Municipal del Port.

 


 
L'Ajuntament assumeix davant la ciutadania de Maó el compromís de convertir-se en una administració pública transparent i participativa. Per açò, ha posat en marxa el Consell Municipal de Barris, òrgan encarregat de donar l'impuls necessari a la participació i a la transparència.

Aquesta iniciativa suposa adoptar, com a eixos fonamentals de la seva acció —tant la política, com l’administrativa—, la transparència, l’accés a la informació pública i el desenvolupament de qualsevol acció, projecte o iniciativa destinats a l’entorn del conjunt de barris que conformen Maó.

En aquesta línia, la transparència i la participació mútua integren tota la informació de l'activitat de l'Ajuntament en els àmbits que són de major interès per a la ciutadania, i la institució l'ofereix de manera accessible i directa.

Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials del veïnatge tenen la consideració d'entitats de participació ciutadana, sempre que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.

Aquest Registre té la finalitat de permetre’ns conèixer el nombre exacte d'entitats existents al municipi, les seves finalitats i la representativitat que ostenten, sense perjudici que també s'hagin d'inscriure en el Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En relació amb el municipi, les associacions poden adoptar les següents iniciatives:
  • Sol·licitar informació directa dels assumptes que afectin l'interès de l'associació respectiva
  • Elevar propostes d'actuació en l'àmbit de les matèries de competència municipal
  • Formar part d'aquest òrgan municipal de participació
  • Intervenir a les sessions i reunions d'estudi, informe o consulta, d'acord amb el que disposi, si escau, el seu reglament respectiu