Urbanisme

Urbanisme Urbanisme Urbanisme
 

Tauler d'edictes  Catàleg Tràmits Urbanisme PGOU


Gestió urbanística

Cartografia
Catàleg de patrimoni arquitectònic
Projectes del Fons Estatal d'Inversió Local


JUSTIFICACIÓ I 2ON PAGAMENT SUBVENCIÓ FAÇANES "MILLORANT CA TEVA, MILLORAM MAÓ 2021"


JUSTIFICACIÓ DE SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES O D'HABITATGES INCLOSOS DINS L'ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DE MAÓ (ARRU 2020)
 • ANNEX 7 - Sol·licitud de pagament de la subvenció
 • ANNEX 8 - Declaració de veracitat de dades bancàries
 • Documentació per adjuntar a l'ANNEX 7:
  • La llicència municipal o comunicació prèvia necessària per executar l'obra, juntament amb les altres autoritzacions administratives preceptives.
  • El certificat de l'inici de les obres, amb data igual o posterior a l'1 de juny de 2019, i el certificat final, amb data, com a màxim, d'11 d'octubre de 2021, ambdós signats per personal tècnic competent. Quan el pressupost d'execució material (PEM) no sigui superior a 15.000,00 €, els habitatges unifamiliars i els individuals en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva poden substituir el certificat per una declaració responsable de la persona beneficiària.
  • Les factures de les obres i, si escau, les del personal tècnic que hi intervenen i la resta de despeses subvencionables, d'acord amb el que estableix el punt 8è de les bases, quant al pressupost a protegir.
  • Les fotografies de l'estat final de l'edifici o de l'habitatge.
  • La declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries, model ANNEX 8


Consultau les vostres taxes


Consultau les vostres bonificacions
Altres