Gestions i serveis

Presentació ofertes contractes menors
Tramitar

Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquest tràmit és la presentació d’ofertes per a executar contractes menors d’obres per import inferior a 40.000 euros (sense IVA) i/o contractes menors de subministrament o de serveis per import inferior a 15.000 euros (sense IVA) prèvia sol·licitud de l’Ajuntament de Maó de conformitat amb el que disposen els articles 118 i 131 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector públic.
Àmbit de responsabilitat: Oficina d'Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar: Persones físiques o jurídiques amb habilitació professional necessària per realitzar les tasques sol·licitades amb capacitat d’obrar, solvència requerida i no compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Requisits a complir: Per a poder signar i enviar la instància farà falta un certificat de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o el DNI electrònic.
Documentació a presentar: -Sol·licitud emplenada amb declaració responsable
-Oferta/pressupost, si escau.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Només telemàticament
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org / www.mahon.es
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: Es pot tramitar durant tot l'any.
Terminis de l'administració: El termini per notificar la resolució expressa al licitador és d’un mes.
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Notificació d’adjudicació del contracte menor per l’òrgan competent.
Marc Legal: Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
Sentit del Silenci Administratiu: Transcorregut el termini indicat sense notificar-se la resolució expressa al licitador, aquesta haurà d'entendre's desestimatòria.
Observacions: Tràmit amb opció de tramitació telemàtica.
 


Documents Relacionats: