Gestions i serveis

Comunicació d’inici i exercici activitat permanent innòcua


Objecte del Tràmit: Declarar a l’Ajuntament l’inici i exercici d’una activitat permanent innòcua.

Tenen la classificació com a activitat permanent innòcua les incloses en el títol III de l’annex I de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, modificat per la Llei 6/2019, de 8 de febrer.

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’activitat.
Requisits a complir: Disposar del títol habilitant per a l’execució d’obres i/o instal·lacions, si escau.
Documentació a presentar: • DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
• Escriptura de constitució de la societat, acompanyada del NIF, quan es tracti d’una persona jurídica.
• Autorització o documentació acreditativa de la representació, si escau (AC06).
• Declaració responsable d’inici i exercici d’activitat permanent innòcua (AC05).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (només persones físiques) Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Plaça Constitució, 1 – 07701 Maó
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org / www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà: Comunicar a l’Ajuntament l’inici i exercici de l’activitat permanent innòcua i disposar del títol habilitant corresponent.
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: La presentació de la declaració responsable faculta per a l’inici i l’exercici de l’activitat, sens perjudici d’allò que indica l’apartat 4 de l’article 69 de la Llei 39/2015 o la norma que el substitueixi.
Tarifes aplicables: Taxa: 40 €
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i les seves modificacions.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sentit del Silenci Administratiu: No s’aplica.
Observacions: Si es vol disposar d’ocupació de la via pública vinculada a l’activitat, se sol·licitarà el corresponent permís al departament de Promoció Econòmica.
 


Documents Relacionats: