Gestions i serveis

Comunicació modificació activitat permanent existent


Objecte del Tràmit: Comunicar a l’Ajuntament les modificacions introduïdes en una activitat permanent amb títol habilitant per a l’exercici d’aquesta.

El tipus de modificacions d’activitats permanent es defineix a l’art. 11 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, modificada per la Llei 6/2019, de 8 febrer.

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora titular de l’activitat.
Requisits a complir: Prèviament a la comunicació de modificació d’activitat, s’ha de disposar del títol habilitant per a l’execució d’obres i/o instal·lacions, si escau.

Hi ha dues modalitats, dins el règim de comunicació de modificació d’activitats permanents existents:

1) Quan les modificacions introduïdes impliquen la modificació del projecte tècnic (modificacions substancials i importants).
2) Les modificacions realitzades no modifiquen el projecte tècnic (modificacions simples).

Documentació a presentar: • DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
• Escriptura de constitució de la societat, acompanyada del NIF, quan es tracti d’una persona jurídica.
• Autorització o documentació acreditativa de la representació, si escau (AC06).
• Declaració responsable del titular de modificació d’activitat permanent (AC17)

Documentació addicional:
Per a modificacions que impliquin la modificació del projecte tècnic
• Certificat del tècnic director o tècnica directora, visat pel col·legi oficial corresponent, si escau, que acrediti que les instal·lacions de l’activitat s’ajusten al projecte d’activitats, i amb la normativa d’aplicació, acompanyat amb la documentació gràfica mínima que les defineixi. (AC15)
• Declaració responsable del tècnic/a competent, quan la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent (AC07).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (només persones físiques) Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Plaça Constitució, 1 – 07701 Maó
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org / www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà: Comunicar a l’Ajuntament les modificacions introduïdes en una activitat permanent que disposa de títol habilitant per ser exercida i disposar del títol habilitant corresponent.


Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: La presentació de la declaració responsable faculta per a l’inici i l’exercici de les modificacions introduïdes a l’activitat, sens perjudici d’allò que indica l’apartat 4 de l’article 69 de la Llei 39/2015 o la norma que el substitueixi.
Tarifes aplicables: Taxa: Segons tipus i superfície computable de l’activitat.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i les seves modificacions.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sentit del Silenci Administratiu: No s’aplica.
Observacions: Si es vol disposar d’ocupació de la via pública vinculada a l’activitat, se sol·licitarà el corresponent permís al departament de Promoció Econòmica.


 


Documents Relacionats: