Gestions i serveis

Llicència de parcel·lació, segregació, i/o agrupació de finques
Tramitar

Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència de parcel·lació, segregació, o agregació de terrenys quan, es pretén realitzar qualsevol acte d’alteració de parce-les, terrenys o finques que es duguin a terme en sòls classificats com a sòl urbà i rústic pel PGOU. Les llicències de parcel·lació, agregació o segregació autoritzen a delimitar i fitar la parcel·la, parcel-les resultants o terrenys. Les segregacions en sòl rústic estan subjectes a les determinacions de la legislació agrària, l’LSR, el Decret 147/2002 de 13 de desembre, per la qual es desenvolupa l’LSR i aquestes normes.
Àmbit de responsabilitat: Departament d’urbanisme
Qui ho pot demanar: Els propietaris dels terrenys.
Requisits a complir:
Documentació a presentar: - Certificació expedida pel Registrador de la Propietat, sobre la titularitat, característiques, superfície, càrregues i gravàmens de la finca, fent-hi constar si procedeix de segregació.
- Memòria justificativa, amb la finalitat o l'ús al fet que es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques La memòria haurà de descriure la finca actual i les finques resultants georeferenciades i incloure en la descripció de les finques resultants els límits, extensió i qualificació urbanística de cada parcel·la incloent la seva qualificació d'indivisible, sí procedeix-
- Plànol a escala adequada, amb indicació de l'estat actual
- Plànol a escala adequada amb indicació de la proposta de parcel·lació, segregació i/o agrupació de finques
- Autorització de representació davant de l’administració pública
- Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol·liciti
- Superposició del plànol parcel·lari sobre un pla de qualificacions urbanístiques

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org, www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: 1 mes
Tarifes aplicables: Taxa de 145 € mitjançant autoliquidació
Resposta al ciutadà: Notificació de resolució
Marc Legal: - Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
- Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions locals.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- Pla General d’Ordenació Urbana

Sentit del Silenci Administratiu: Transcorregut el termini indicat sense notificar-se la resolució expressa a la persona interessada, aquesta haurà d'entendre's estimatòria.
En cap cas es podran considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació, l'ordenació territorial o el planejament urbanístic.

Observacions:
 


Documents Relacionats: