Serveis Econòmics

Servei d'Hisenda i Economia

serveis

L’ Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Maó, situada al carrer Sant Roc, 16, s’ocupa de la gestió econòmica del consistori, concretada en la tramitació tant dels ingressos, fins al seu cobrament, com de les despeses, atenent el seu pagament després de la tramitació corresponent.


Alhora, ofereix assessorament a la resta d’àrees en temes de contingut econòmic. És, per tant, una àrea instrumental, que presta servei a la ciutadania de manera indirecta.

S’estructura en 3 seccions:


1. Gestió Tributària
2. Tresoreria i Recaptació
3. Comptabilitat i Intervenció

1. Gestió Tributària s’ocupa de gestionar les bases que han de servir per obtenir bona part dels ingressos municipals que provenen dels impostos i les taxes que cobra l’Ajuntament:
  • Confecciona els padrons fiscals municipals, com els de l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’impost sobre l’activitat econòmica (IAE), la taxa de cementeris…
  • Tramita les liquidacions dels tributs d’acord amb la informació que rep d’altres instàncies. Per exemple, taxes per ocupació de via pública amb taules i cadires, o les liquidacions emeses per transmissions de finques urbanes (plusvàlua o impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)…
  • Assisteix la ciutadania en la tramitació de les autoliquidacions que necessitin realitzar en el marc de qualque sol·licitud a l’Ajuntament (llicència d’obres…).

2. Tresoreria s’ocupa de custodiar tots els doblers i valors de l’Ajuntament, i d’efectuar el pagament de les obligacions contretes per l’Ajuntament al seu venciment. Alhora, vetla pels ingressos municipals, en especial els corresponents a la Recaptació.

3. Comptabilitat s’ocupa de registrar totes i cada una de les operacions que han de tenir reflex pressupostari i financer. És competència d’Intervenció la funció comptable, juntament amb la fiscalització prèvia --és a dir, abans d’adoptar-se els acords-- de totes les operacions de l’Ajuntament amb contingut econòmic, per tal d’assegurar el compliment de la normativa que sigui d’aplicació en cada cas.

 


 
Gestions i tràmits

Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia