Ordre del dia


1.Acta de la sessió 27 de maig del 2021
2Bonificació ICIO a IBAVI per construcció edifici plurifamiliar VPO a C/Roca i Vinent s/n. Exp. E0145-2021-000179
3Bonificació ICIO a IBAVI per construcció edifici plurifamiliar VPO a Francesc Femenias s/n. Exp. E0145-2021-000180
4Aprovació definitiva Ordenança Fiscal nº 25 reguladora del preu públic per la prestació dels serveis d’escoles infantils públiques de 0 a 3 anys. Exp. E0321-2021-000001
5Moció que presenta el Partit Popular sobre la promoció turística a Maó. Exp. E0225-2021-000022 (MC-22-1)
6Moció que presenta el Partit Popular per a exigir al govern d'Espanya que respecti les decisions judicials i no concedeixi l'indult als líders independentistes catalans condemnats per sedició. Exp. E0225-2021-000022 (MC-22-2)
7Moció que presenta el Partit Popular en relació al foment de l’accés a l’habitatge per a joves. Exp. E0225-2021-000022 (MC-22-3)
8Moció que presenta el Partit Popular en relació amb l’agilització del pagament d’ajuts i dels imports finançats pel Consell Insular de Menorca. Exp. E0225-2021-000022 (MC-22-4)
9Moció que presenta el Partit Popular en relació a l’ocupació laboral dels joves. Exp. E0225-2021-000022 (MC-22-5)
10Moció que presenta el Partit Popular en relació a complementar i millorar l’oferta educativa de formació professional. Exp. E0225-2021-000022 (MC-22-6)
11Moció que presenta Ciudadanos en relació en adaptar els parcs infantils per a infants amb diversitat funcional o mobilitat reduïda. Exp. E0225-2021-000023 (MC-23-1)
12Moció que presenta Ciudadanos sobre un programa informatiu de difusió d’arts escèniques. Exp. E0225-2021-000023 (MC-23-2)
13Moció que presenten tots els grups municipals sobre l’adhesio a la declaracio de la FEMP pel seu 40 aniversari. Exp. E0225-2021-000024 (MC-24)
15Donar compte decrets d'alcaldia
16Precs i preguntes