Gestions i serveis

Sol·licitud d'accés a la informació pública
Tramitar

Objecte del Tràmit: Exercir el dret que atorga la llei 19/2013 a accedir a informació pública.
Àmbit de responsabilitat: Transparència-Serveis Jurídics
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
Requisits a complir: Per a la sol·licitud és necessari la identificació de la persona, nom, DNI i dades de contacte per poder respondre a les sol·licituds.
Documentació a presentar: Identificació sol·licitant
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Per telèfon (només informació): 971369800 ext 288 o 289
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/gesserveis/Gestion.aspx?IDGESTION=33
Què ha de demanar el ciutadà: Els interessats podran sol·licitar qualsevol informació que no estigui subjecte als límits especificats per la llei 19/2013.
Terminis de ciutadà: En qualsevol moment
Terminis de l'administració: 1 mes, ampliable a 2 en cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita ho facin necessari i prèvia notificació al sol·licitant.
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït. No obstant, l’expedició de còpies pot donar lloc a l’exigència de taxes.
Resposta al ciutadà: Preferentment per via electrònica.
Marc Legal: Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació i bon govern.
Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori
Observacions: Límits al dret d’accés a la informació pública definits per la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació i bon govern:
a) La seguretat nacional.
b) La defensa.
c) Les relacions exteriors.
d) La seguretat pública.
e) La prevenció, la investigació i la sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris.
f) La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.
g) Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.
h) Els interessos econòmics i comercials.
i)La política econòmica i monetària.
j) El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
k) La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió
l) La protecció del medi ambient.

 


Documents Relacionats: