Gestions i serveis

Inscripció al padró d'habitants
Tramitar

Objecte del Tràmit: Donar d’alta totes les persones que ho sol·licitin.
Àmbit de responsabilitat: Oficina d’Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar: Totes aquelles persones que fixin el seu domicili de residència al terme municipal.

Requisits a complir: Tenir un domicili en propietat o llogat.
En el cas de no disposar de propietat ni de lloguer, la persona propietària de l’habitatge de l’adreça s’ha de personar a ratificar el tràmit, aportant la documentació de l’habitatge assenyalada, a més d’aportar l’original de seu document d’identitat.

Documentació a presentar: Documentació necessària:
- DNI, targeta de residència o passaport.
- Menors d’edat: Llibre de Família i custòdia (si escau).
- Escriptura de propietat o contracte d’arrendament de l’habitatge, amb rebut vigent.On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació): 971 36 98 00 (ext 288 o 289)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajmao.org (només informació)
Altres: de dilluns a divendres de 8 a 14 hores
Plana web: www.ajmao.org - www.mahon.es - https://www.carpetaciutadana.org/web/
Què ha de demanar el ciutadà: Com es pot demanar?
Presencialment:
- Facilitar les dades i signar la sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa de la persona sol·licitant i la documentació acreditativa del domicili.
Telemàticament: Carpeta ciutadana o pàgina web de l'Ajuntament de Maó

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: Immediat
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Immediata
Marc Legal: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
Resolució del 30 de gener del 2015, del President de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Sentit del Silenci Administratiu: No s'aplica
Observacions: A tenir en compte:
- Aquest tràmit és presencial i l’ha d’efectuar la persona interessada; no s’admet la gestió per part de representants
- En el cas de nadons, és necessari el Llibre de Família o el certificat de naixement
- En cas de separació legal, són necessaris el document de guarda i custòdia de la persona menor d’edat i el Llibre de Família original
- En cas que la persona menor d’edat s’empadroni només amb un dels seus progenitors, són necessaris l’autorització signada i el DNI de l’altre progenitor (pare o mare), o la sentència amb l’adjudicació de la custòdia.