Gestions i serveis

Certificat de convivència
Tramitar

Objecte del Tràmit: Certificat de l’Ajuntament que acredita l’empadronament d’una o diverses persones en un domicili, tal com consta actualment en el Padró municipal d’habitants.
Àmbit de responsabilitat: Oficina d’Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar: - Qualsevol persona interessada amb documentació acreditativa vigent.
- Qualsevol persona física major d’edat pot demanar un certificat d’empadronament de qualsevol de les persones que estan empadronades al seu domicili.
- Qualsevol persona física major d’edat pot actuar en qualitat de representant, amb autorització de la persona interessada.

Requisits a complir: Estar inscrit al Padró Municipal d’Habitants
Documentació a presentar: Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana:
- Si hi va la persona interessada, ha de portar l’original del DNI.
- Si hi va una persona que no és la interessada, ha de portar l’original del seu DNI, la fotocòpia del DNI de la persona que demana el certificat i una autorització signada per la persona sol·licitant.


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana
Per telèfon (només informació): 971369800
Per correu: Plaça Constitució, 1
Per FAX (només informació): 971350648
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org / www.mahon.es
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: Resolució immediata
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït per internet / Presencialment: 0,82€
Resposta al ciutadà: Immediata
Marc Legal: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Loca
lReial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
Resolució del 30 de gener del 2015, del President de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Sentit del Silenci Administratiu: No s'aplica
Observacions: Opció de tramitar-ho a través de Carpeta Ciutadana.
CERTIFICAT HISTÒRIC: És el certificat de l’Ajuntament que acredita el domicili on figurava una persona.