Gestions i serveis

Canvi de domicili
Tramitar

Objecte del Tràmit: Modificació de les dades del padró, per canvi de domicili al mateix municipi. Cal fer aquesta comunicació a l’Ajuntament, amb la finalitat que les dades quedin correctament registrades al padró.
Àmbit de responsabilitat: Oficina d'Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física major d’edat que resideixi i estigui empadronada a Maó.
Requisits a complir: Tenir un domicili en propietat o llogat.
En cas de no disposar de propietat ni de lloguer, la persona propietària de l’habitatge de l’adreça s’ha de personar a ratificar el tràmit, aportant la documentació de l’habitatge assenyalada, a més d’aportar l’original de seu document d’identitat.

Documentació a presentar: - DNI, targeta de residència o passaport
- Menors d’edat: Llibre de Família i custòdia (si escau)
- Escriptura de propietat o contracte d’arrendament de l’habitatge i rebut pagat.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Per telèfon (només informació): 971 36 98 00
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres: https://www.carpetaciutadana.org/web/
Plana web: www.ajmao.org - www.mahon.es
Què ha de demanar el ciutadà: - Totes les persones majors d’edat han de signar l’esmentat full de canvi de domicili.
- Si fos necessari, s’ha d’emplenar la declaració de residència, signar-la i aportar la documentació que s’hi indica.


Terminis de ciutadà: Es pot tramitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: Tràmit de resolució immediata
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Reial Decret 2612/1996 pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.
Resolució del 30 de gener del 2015, del President de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Sentit del Silenci Administratiu: No s'aplica
Observacions: A tenir en compte:
- Aquest tràmit és presencial i ha d’efectuar-lo la persona interessada, no s’admet la gestió per part de representants.
- En el cas de nadons, és necessari el Llibre de Família o el certificat de naixement.
- En cas de separació legal, és necessari el document de guarda i custòdia de la persona menor d’edat i llibre de família original.