Gestions i serveis

Fraccionament / ajornament de deutes
Tramitar

Objecte del Tràmit: El fraccionament del pagament del deute és el procediment mitjançant el qual es divideix el deute en parts o fraccions.
D’altra banda, l’ajornament del pagament del deute és el procediment mitjançant el qual es difereix el pagament del total del deute.

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar:
Requisits a complir:
Documentació a presentar: 1) Sol·licitud en període voluntari
La presentació d’una sol·licitud d’ajornament o fraccionament en període
voluntari impedirà l’inici del període executiu, però no que es meritin els
interessos de demora.
Us haureu de dirigir a l’Ajuntament de Maó per fer-ne la tramitació dins els
terminis establerts a l’article 62.1, 2 i 3 de l’LGT, en funció de si el deute resulta
d’una autoliquidació, de liquidacions practicades per l’Administració o de
deutes de notificació col·lectiva i periòdica (padrons).
2) Sol·licitud en període executiu
Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament en període executiu es podran
presentar fins al moment que es notifiqui a l’obligat l’acord d’alienació dels
béns embargats.

A la sol·licitud haureu d’adjuntar, si és el cas, els següents documents:
a) Compromís d’aval o certificat d’assegurança de caució
b) Documents que acreditin la representació i el lloc a efectes de notificació
c) Si es tracta d’un deute que s’ha determinat per autoliquidació, model oficial
d’aquest, llevat que el document ja estigui en poder de l’Ajuntament
d) Sol·licitud de compensació, durant la vigència de l’ajornament o
fraccionament, amb els crèdits que puguin estar reconeguts a favor vostre

Quan la sol·licitud no reunesqui els requisits establerts o no s’acompanyin els
documents corresponents, la persona sol·licitant tindrà un termini de 10 dies, des
de la notificació del requeriment, per efectuar-ne l’esmena.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: L’Ajuntament pot ajornar o fraccionar el pagament del deute atenent les següents condicions:
1. Que la situació economicofinancera del deutor li impedesqui fer front, transitòriament, al pagament del deute en temps, fet que exigeix capacitat de generació de recursos.
2. Que se n’oferesqui garantia.
3. El deute es pot trobar en període voluntari o executiu. Les quantitats ajornades (exclòs, si és el cas, el recàrrec de constrenyiment) meriten interessos de demora.
4. Seran ajornables o fraccionables tots els deutes tributaris i altres de naturalesa pública, la titularitat dels quals correspongui a la Hisenda pública, excepte les excepcions previstes per les lleis.

 


Documents Relacionats: