Gestions i serveis

Llicència d'obres amb projecte
Tramitar

Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència per a obres que precisen projecte
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’obra.
Requisits a complir: Les obres que precisen projecte són les que impliquen la direcció d’un tècnic facultatiu. Amb caràcter general, són les que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals; i que afectin al disseny exterior, els fonaments, l'estructura o les condicions d'habitabilitat o seguretat dels edificis i instal·lacions. D’acord a l’art. 43 del PGOU són les:

1) Edificacions de nova planta d’edificis, instal·lacions i piscines

2) Obres de rehabilitació: millora, modificacions i reforç estructurals; increment de les comunicacions verticals; incorporació d’aparcaments a la planta baixa.

3) Obres de gran reforma, que no derrueixen l’edificació existent però superen les delimitacions de les obres rehabilitació.


Documentació a presentar: - Sol·licitud de llicència d’obres amb projecte correctament omplerta

Documentació per projectes bàsics:
- 2 còpies projecte bàsic (excepte tràmits a altres administracions)
- Full de dades estadístiques d’edificació i habitatge del Ministeri de Foment
- Valoració de residus de construcció o demolició (documentació per projecte bàsics)
- Annex de memòria urbanística

Documentació addicional per a projectes d'execució:
- Comunicació de direcció facultativa del tècnic superior
- Comunicació de direcció facultativa del tècnic de grau mitjà
- Estudi bàsic de seguretat i salut
- Programa de control de qualitat, en cas que sigui necessari
- Comunicació de l’empresa constructora
- Projecte integral de telecomunicacions, en cas que sigui necessari
- Valoració de la gestió residus de construcció o demolició i contracte amb un gestor autoritzat

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Tràmit d'una obra amb projecte:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Pagament de la taxa corresponent, mitjançant autoliquidació
3. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l’expedient
4. Realització dels informes tècnics i jurídics.
5. Trasllat de la proposta d’acord a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació o denegació
6. Trasllat de l’expedient a l’OAC, que calcularà l’impost d’obres i
construccions a pagar i avisarà al promotor de les obres
7. Pagament de l’ICIO i notificació de la resolució a la persona interessada
8. Devolució de l’expedient a la unitat d'Urbanisme per al seu arxiu

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa de 250 a 849 €, segons superfície. ICIO del 1% s/. pressup.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Si és necessària l'ocupació de la via pública per a realitzar les obres, se sol·licitarà el corresponent permís a la Policia Local (Departament de Mobilitat, c/ Pedro Maria Cardona, 1, tel. 971368109).
 


Documents Relacionats: