Gestions i serveis

Llicència de parcel·lació, segregació o divisió horitzontal de finques


Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència de parcel·lació, segregació o divisió horitzontal de finques
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Els propietaris dels terrenys
Requisits a complir:
Documentació a presentar: -Sol·licitud de parcel·lació, segregació o divisió horitzontal, correctament omplerta
-Certificació expedida pel Registrador de la Propietat, sobre la titularitat, característiques, superfície, càrregues i gravàmens de la finca, fent-hi constar si procedeix de segregació.
-Memòria amb descripció de la finca actual i les finques resultants.
-Plànol a escala adequada amb indicació de l'estat actual.
-Plànol a escala adequada amb indicació de la proposta de parcel·lació, segregació o divisió.
-En cas de divisió horitzontal d'edificis, certificat d'habitabilitat dels elements objecte de divisió horitzontal, subscrit per un arquitecte quan siguin habitatges.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Tràmit d'una llicència de parcel·lació, segregació o divisió horitzontal:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Pagament de la taxa corresponent, mitjançant autoliquidació
3. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l’expedient
4. Realització dels informes tècnics i jurídics.
5. Trasllat de la proposta d’acord a la Junta de Govern Local per a la seva denegació o aprovació.
6. Trasllat de l’expedient a l’OAC i notificació de la resolució a la persona interessada
7. Devolució de l’expedient a la unitat d'Urbanisme per al seu arxiu

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: