Gestions i serveis

Declaració d'interès general


Objecte del Tràmit: Sol·licitar una declaració d'interès general per a la seva tramitació davant el Consell Insular de Menorca
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les persones físiques i jurídiques que necessitin obtenir una declaració d'interès general favorable per a tramitar posteriorment una llicència d'obres o una activitat
Requisits a complir:
Documentació a presentar: - Sol·licitud de declaració d’interès general, correctament omplerta.
- Projecte o avantprojecte, redactat per tècnic competent (4 exemplars, un en format digital).
- Plànol d’emplaçament a escala 1:5000, amb especificació del traçat en cas d’instal·lacions (4 exemplars, un en format digital).
- Plànol dels terrenys on s’han grafiat les instal·lacions actuals i les projectades, indicant les superfícies (4 exemplars, un en format digital)
- Certificat del Registre de la Propietat sobre titularitat, característiques i superfícies dels terrenys.
- Documentació ambiental (3 exemplars, un en format digital):
a) Projectes inclosos en l’annex I de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental: memòria resum del projecte per remetre a la Comissió de Medi Ambient
b) Projectes inclosos en l’annex I de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental o que afectin un espai de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000 (i no està dins l’annex I): documentació ambiental.
c) Projectes que afectin a àrees de protecció de riscos del Pla Territorial: estudi d’incidència ambiental.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: *Tràmit d’una declaració d’interès general:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Pagament de la taxa corresponent, mitjançant autoliquidació
3. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l’expedient
4. Realització dels informes tècnics i jurídics.
5. Trasllat de la proposta d’acord a la Junta de Govern Local per al seu informe favorable
6. Remissió de l’expedient al Consell Insular de Menorca per a la seva resolució
7. Notificació de la resolució a la persona interessada per part del Consell Insular
8. Notificació de la resolució a l’Ajuntament per part del Consell Insular i arxiu de l’expedient a la unitat d'Urbanisme

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa de 145 €
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: