Gestions i serveis

Tinença d'animals potencialment perillosos


Objecte del Tràmit: Llicència tinença d’animals potencialment perillosos i inscripció en el Registre municipal d’animals potencialment perillosos.
Àmbit de responsabilitat: Serveis Jurídics
Qui ho pot demanar: Propietaris d’animals classificats com a raça potencialment perillosa
Requisits a complir: Ser major d’edat i complir els requisits que estableix el RD 287/2002.
Documentació a presentar: Llicència animals potencialment perillosos:
- Document nacional d’identitat, passaport o targeta d’estranger del sol·licitant
- Escriptura de poder de representació suficient, si s’actua en representació d’altra persona
- 2 fotografies mida carnet- Certificat d’antecedents penals
- Certificat o, si escau, declaració responsable de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l’apartat 3 de l’art 13 de la Llei 50/1999, així com de no estar privat/da, per resolució judicial, del dret de tinença d’animals potencialment perillosos
- Certificats de capacitat física per a la tinença d’animals potencialment perillosos
- Carta de garantia expedida per la companyia asseguradora, acreditativa de que la persona sol·licitant està coberta per una assegurança de responsabilitat civil pels danys a tercers causats per animals potencialment perillosos, amb una cobertura mínima de 120.000’00 euros, així com d’estar al corrent en el pagament de les quotes corresponents
- Justificant de pagament de taxes

Sol·licitud d’alta en el registre municipal d’animals potencialment perillosos:
- Acreditació d’haver obtingut llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos
- Acreditació de la cartilla sanitària actualitzada de l’animal
- Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip
- Certificat de sanitat animal
- Certificat, si escau, de l’esterilització de l’animal.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació): 971 369800
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Tramitar la llicència per animals potencialment perillosos i posteriorment sol·licitar l’alta en el registre municipal d’animals potencialment perillosos.
Terminis de ciutadà: La sol·licitud de llicència es presentarà per l’interessat amb caràcter previ a l’adquisició, possessió o custòdia de l’animal
Terminis de l'administració: 3 mesos
Tarifes aplicables: Taxa llicència de 34€
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos
RD 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999
Ordenança reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos

Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
Observacions: La llicència administrativa per a la possessió d’animals perillosos haurà de renovar-se abans de transcorreguts cinc anys des de la data d’expedició. Una vegada obtinguda la llicència s'ha de sol·licitar la inscripció al Registre municipal d'animals potencialment perillosos.
 


Documents Relacionats: